ГРОЦИЙ (Гуго де Гроот)

Добавил | 05.03.2020

ГРОЦИЙ (Гуго де Гроот) (1583–1645) – голландиялык юрист, социолог. Табигый укуктук теориясын жана эл аралык  илимин негиздөөчүлөрдүн бири. Г-дин ою боюнча эл аралык конфликттерди чечүүдө универсалдык моралдык нормалар  – жалпы мораль болушу зарыл. Ал төмөнкү принциптерден турган. Биринчиден, өзүн-өзү сактоого умтулуу мыйзамдуу  иш; экинчиден, бирөөнү кемсинтүү мыйзамсыз деп таанылат. Ушул эки принципти табигый укуктардын негизи деп,  ошондон улам граждандык коомдун негизи болуп да эсептелет деген. Г-дин негизги эмгектери: «Эркин деңиз» (1609),  «Согуш жана тынчтык укугу жөнүндө» (1625).