ДИАЛОГ

Добавил | 05.03.2020

ДИАЛОГ, с а я с и й – жалпы саясий көз караш табуу үчүн, окшош кызыкчылыктарды ачуу, белгилөөгө арналган  маселенин азыркы учурдагы чечүүчү формасы. Д. эки жактын саясий эркин, бийлигин күч колдонбоо жолу аркылуу  ишке ашыруусу. Д. конфликттерди жөнгө салууда, кыймылды багыттоодо, кызматташтыкты аныктоодо ж. б. эң керек  курал. Д. процесс катары «суроо-жооп» негизинде түзүлөт. Д. ишке ашыруунун методдору: лингвистикалык,  феноменологиялык, герменевтикалык жана психоаналитикалык, ушулардын негизинде саясий аракеттерди прогноздоо  жана саясий программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жүргүзүлөт.