ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТ

Добавил | 05.03.2020

ДҮЙНӨЛҮК САЯСАТ – ал аралык укуктун негизги субъектеринин жыйнактуу саясий ишмердүүлугү; БУУ жана башка  дүйнөлүк коомчулуктун мыйзамдуу органдары жана мекемелеринин чыгармачылыгында чагылдырылган,  интеграцияланган кызыкчылык. Д. с. эл аралык мамилелердин жана байланыштардын түрдүү жактарын түзгөн улуттук  мамлекеттердин тышкы саясий ишмердүүлүгү; регионалдык, мамлекет аралык жана коомдук структуралардын,  группировкалардын, союздардын ж. б. бирикмелердин саясий акциялары; мамлекеттер жана элдер менен  полномочияланган БУУ ж. б. уюмдар жана мекемелердин глобалдык ишмердүүлүгү менен структурасы көрсөтүлгөн, Д.  с-тын мамлекеттердин ортосунда жана мамлекеттин үстүндөгү рамкада калыптанган саясий мамилелердин бүткүл  спектрин камтыйт; анын башкы артыкчылыктары бүткүл адамзаттын келечеги көз каранды болгон проблемалардын  чечилиши менен шартталган. Бардыгынан мурда алар: согуш менен тынчтык, жалпы коопсуздук, экологияны коргоо,  артта калуучулукту жана жакырдыкты жеңүү. Д. с-тын негизги элементтери өз ара тыгыз байланышат жана бир  бүтүндүн бөлүктөрү катары өз ара аракеттенишет. Д. с-тын эффективдүүлүгү көптөгөн факторлор, анын ичинен кабыл  алынган саясий чечимдердин жана сунуштардын ишке ашуусу, мамлекеттердин тышкы саясатынын реалдуу абалга  ылайык келүүсү менен байланыштуу. Элдин Д. с. демократташтыруу, гумандаштыруу жана демилитаризациялоонун  удаалаш ишке ашырылышына, коомдун кризис шарттарында адамзаттын жашоосун камсыз кылган чаралардын иштеп  чыгуусуна кызыгдар.

Д. с-та глобалдык проблемалардын чечилиши көп учурда чарбалык өнүгүүнүн динамикасын  илимий-техникалык революциянын жайылышы, дүйнөлүк чарба жана дүйнөлүк рыноктун чегинде өз ара байланыштын  күчөшүнө алып келип, дүйнөлүк саясий мамилелердин прогресси үчүн экономикалык негизин түзүүчү келечектеги  интеграциялык процесстер менен аныкталган.