ДЮВЕРЖЕ Морис

Добавил | 05.03.2020

ДЮВЕРЖЕ Морис (1917-ж. т.) – француз саясат таануучу. Д. саясатты «эки жүздүү Янус» менен салыштырган. Саясат  бир жагынан, – бул конфликт, ким бийликке ээ болсо, анда ал ага пайда табууга жана коомду башкарууга мүмкүнчүлүк  берет. Экинчи жагынан, саясат – бул жеке кызыкчылыктардын басымына каршы жалпы кызыкчылыкты жана бүткүл  жыргалчылыкты кепилдеген бийлик негизги болгон тартиптин жана адилеттүүлүктүн эрежелерин коомдук турмушка  киргизүүгө карата жасалган аракет. Биринчисине ылайык саясат көпчүлүктүн үстүнөн болгон азчылыктын  артыкчылыгын жоюуга кызмат кылса, экинчисинде саясат коомдогу бардык граждандардын биригишинин жана адилет  мамлекет куруунун каражаты катары чыгат. Д-нин ою боюнча саясий конфликт вертикалдуу жана горизонталдуу болушу  мүмкүн. Бийлиги барлардын жана бийлиги жоктордун ортосундагы конфликт; ал эми башкаруучу таптын ичинде:  башкаруучу аппаратты көзөмөлгө алган аз-чылык менен бул таптын калган көпчүлүгүнүн ортосундагы конфликт.  Саясий конфликттин формалары баалуулуктар системасынан, жамияттык түшүнүктөрдүн, саясий институттардан көз  каранды болот. Д. саясий күрөштөн – саясий режимдер, партиялар, басым көрсөтүү топтору, стратегия жана  тактика сыяктуу формаларын изилдеген. Конфликт – Д-нин ою боюнча, интеграция менен коомду гармониялуу жана  легитимдүү кылуучу процесстер менен тыгыз байланыштуу.

Бул процесстин уюмдашылган күчкө, өкмөт жана  мамлекетке тиешелүү жагын Д. саясий интеграция деп атаган. Ал мындай интеграциянын негативдүү (конфликттерди  басуу) жана позитивдүү (тилектештикти өнүктүрүү) жактарына көңүлүн бурган. Негизги эмгеги: «Саясаттын идеясы.  Бийликти коомдо колдонуу» (1966).