ИНСТИТУТТАР

Добавил | 05.03.2020

ИНСТИТУТТАР – саясий тилде саясий жана социалдык кубулуштардын эки тибин түшүндүрөт: 1) уюштурулган  структурасы, борборлоштурулган башкаруусу, аткаруучу аппараты бар саясий мекемелерди (бийлик И. өкмөт, мыйзам  чыгаруу чогулушу, мамлекеттик же шаардык кеңеш, префектура ж. б.). 2) саясий функциялардын, мамилелердин,  башкаруу түрлөрүнөн формалары жана маңызы: президенттиктин И. (президенттик бийликтин), өкүлчүлүктөн И-ы (б. а.  парламент ж. б. бийликтин өкүлчүлүк органынын мүчөлөрүн ж. б., шайлоо процедурасы), партиялардын,  ассоциациялардын И. (коомдун мүчөлөрүнүн кандайдыр-бир белги жана себептери боюнча топторго биригүүсү) ж. б.  Коомдун институтташтырылышынын даражасы жана мүнөзү, б. а. анда пайда болгон И-дын саны жана алардын  түзүлүшүнөн жеңилдиги коомдун тиби жана өнүгүү деңгээли, анын саясий системасы жана ассоциациялык турмушу,  саясий жана башка группировкалардын түзүлүү эркиндиги жөнүндө күбөлөндүрөт.

Бул мамиледе бүгүнкү күндөгү  демократтык мамлекеттер саясий жана коомдук структурасы формалдуу жана официалдуу И-дын аздыгына такалган  архаикалык жана авторитардык, айрыкча тоталитардык мамлекеттерден абдан айырмаланат.