КОЖОЖАШ

Добавил | 06.03.2020

«КОЖОЖАШ» – кыргыз элинин эпикалык дастаны, кенже эпосторунун бири. К. мерген гана эмес, анын болжолдуу  курмандыгынан табийгат жиберген айыптоочусуна жана жазолоочусуна айланган Сур эчки да дастандын негизги  каарманы болуп эсептелет. Эпосто уруучулук түзүлүштөгү байыркы кыргыздардын диний-анимисттик жана тотемисттик  түшүнүктөрү ачык сүрөттөлөт. «К». эпосундагы негизги философиялык ойдун экологиялык саясатка мааниси өтө зор.