ЛИ

Добавил | 06.03.2020

ЛИ – байыркы Кытай философиясындагы өзүнүн мааниси боюнча көп кырдуу түшүнүк, бирок аны которгондо  «церемони» (шаан-шөкөт), «ритуал» (жөрөлгөнү өткөрүү тартиби, урматтоочулук, асыл зат) деген сөздөрдө түшүндүрөт  (бул салт, үрп-адат, каада, ырым-жырымдар жөнүндөгү түшүнүктөр). Ли – мурасчы аристократтар өздө-рүнөн  үстөмдүгүн жүргүзүүдө колдонулуучу традициялык жол жобо. Бул иерархия системасынын чокусунда асмандын уулу  Тянцзы турат, падышачылыкты анын орун басары – вандар, гунндар башкарышат. Булар тянцзы менен теги (каны) бир  болгондуктан байланышта.