МАКИАВЕЛЛИЗМ

Добавил | 06.03.2020

МАКИАВЕЛЛИЗМ Никколо Макиавеллинин аты менен байланышкан термин. М. деген түшүнүк алар аркылуу  граждандык жана адамзаттык планда эч кандай каражаттардан жада калса кылмыштуулуктан да кайра тартпаган  саясаттын синоними катары акылга сыйбаган нерседей көрсөтүлөт. Н. Макиавеллинин максаты, принциптери жана  көрсөтмө-лөрү эки жүздүүлүк, адепсиздик, арамзалык менен байланыштырылган. Чындыгында Н. Макиавеллинин  кулаган феодалдык коомдун жана жаңы орноп жаткан капитализмдин адепсиздигин айгинелеп, колунда барлардын  бийлигинин ыймансыздыгын ачып берген. «Менин жазгандарымды, – деп белгилеп кеткен ал, – эч качан ыймансыз ишти  жашырып жабуу же мактоого татырлык аракетти жамандоого умтулуу болгон эмес». Азыркы мезгилдеги саясий  проблемаларды чечүүдө М-ди объективдүү жана сын көз караш менен пайдалануу максатка ылайык.