МАССАЛЫК САЯСИЙ АКЦИЯЛАР

Кошкон | 06.03.2020

МАССАЛЫК САЯСИЙ АКЦИЯЛАР эмгек коллективдери, коомдук уюмдар, граждандардын топтору аркылуу  көчөлөрдө, аянттарда, калктуу жерлерде ачык же жабык өз оюн, колдоо же нааразычылыкты билдирүү үчүн өткөрүлгөн  иш-аракеттер. М. с. а-дын негизги түрлөрү: митинг – граждандардын массалык чогулушу, тигил же бул уюмдун ишаракеттерине, коомдук-саясий жашоонун окуя-ларына жасаган мамилелерин чагыл-дырышат; көпчүлүк жүрүштө – бул  же тигил коомдук маселелерге көңүл буруу максатында уюшулган адам-дардын массалык кыймылы; демон-страция –  адамдардын тобунун коомдук-саясий көңүлүн ачыкка чыгаруу үчүн жүрүш учурунда ураан, плакат ж. б. көрсөтмө  каражаттарды пайдалануу менен чыгуу; пикетке чыгуу – граждандардын тобунун өз көз караштарын жана көңүлүн  жүрүшсүз көрсөтүү, ачыкка чыгаруу. М. с. а-ды даярдоо тууралуу кабар аларды уюштуруучулар тарабынан жергиликтүү  аткаруу бийлигинин органдарына (мэрия, префектура, полиция) алдын-ала, болоордон 10–15 күн эрте билдирилет.  Билдирүүдө акциянын максаты, түрү, орду же кыймылынын маршруту, акциянын башталуу жана аяктоо убактысы,  катышуучулардын болжолдуу саны, медициналык жардамдарды уюш-туруу ж. б. белгиленет. Билдирүү алган соң  бийлик органы жазуу түрүндө датасын жана убактысын бекитет.

Эгерде акция мамлекет-теги адам укугу жөнүндөгү иш  кагаздарына каршы болгон болсо, коомдук адептүүлүктүн кабыл алын-ган нормаларына туура келбесе;  уюштуруучулардын коомдук тартипти камсыз кылуу боюнча милдеттүүлүгү болбосо; мурдатан жарыяланган акцияга  формасы окшош болуп, бир мезгил белгиленсе; ишкана, уюм, мекемелердин кадыресе иштешине реалдуу коркунуч  туудурса; жүргүн-чүлөрдүн же башка транспорттун ишин токтотуу зарылчылыгы бол-гондо М. с. а-ны өткөрүү  жөнүндөгү билдирүү кабыл алынбоосу мүмкүн. Орнотулган тартипти сактап М. с. а-ны жүргүзүү учурунда мамлекеттик  жана коомдук уюмдар, кызмат адамдары жана граждандар ага тоскоолдук кылууга акысы жок. Эгерде билдирүү  белгиленген мөөнөттө берилбесе же кабыл алынбаса акциянын уюштуруучулары аны өткөрүүгө укугу жок.

Досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз (ツ)