САЯСИЙ АРАКЕТ

Добавил | 17.06.2022

САЯСИЙ АРАКЕТ – айрым адамдар же социалдык топтор тарабынан иш жүзөгө ашырылган идеологиялык акт. С. а.  саясий системаны жана анын институттарын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө же аларды ыдыратып бузууга жана жоюуга  багытталат. Топтордун С. а-и таптык, аймактык жана корпоративдик болуп бөлүнөт. С. а. бардыгы белгилүү бир  социалдык топтун жана инсандын кызыкчылыктарын жана максаттарын ишке ашыруу үчүн жүргүзүлөт. Бул учурда  зордук-зомбулук же демократтык мүнөздөгү каражаттардын ар түрдүү формалары, методдору жана ыкмалары  колдонулат. Ушуга байланыштуу зордук-зомбулук С. а-тин эки тиби каралат: «жогортон» зордук – С. а. бийлик  органдары тарабынан мыйзамдарды жана тартиптерди бузуу же көзгө илбөө менен жүргүзүлөт жана «төмөнтөн» зордук  – тигил же бул социалдык катмарлардын жана элдердин топторунун, саясий партиялардын ж. б. саясий системаны  зордук-зомбулук жолу менен өзгөртүү же аны бузууга карата аракет кылынат. С. а. мыйзамдуу жана мыйзамсыз,  рационалдуу жана иррационалдуу, стратегиялык жана тактикалык, инерциялык жана чыгармачылык болушу мүмкүн;  булар коомдун ичинде жана андан тышкары, регионалдык, субрегионалдык жана эл аралык чектерде ишке ашырылат.