САЯСИЙ КҮРӨШ

Добавил | 17.06.2022

САЯСИЙ КҮРӨШ – ар түрдүү саясий күчтөрдүн жана алардын уюмдарынын (партия, профсоюздар, диндик жана  маданий бирикмелер, куралданган топтор ж. б.) өз ара аракеттеринде жана каршылашууларында көрүнгөн кызматташтык  (колдоо көрсөтүү, жардам берүү) жана атаандаштык (конкуренция) менен катар турган саясий ишмердүүлүктүн бир  формасы. С. к-түн негизинде саясий мамилелердин субъектилеринин: инсандын, топтун жана социалдык катмарлардын  кызыкчылыктары жатат. С. к-түн объектиси – менчикти жана бийликти ээлөө, сактоо (бекитүү, кайрып алуу) же аларды  бөлүштүрүүнүн тартибин өзгөртүү. С. к-түн максаты – өзүнүн саясий эркин ишке ашыруу үчүн коомдун саясийсистемасында туруктуу орунду ээлөө. С. к. ар түрдүү формаларда өтүшү мүмкүн: ар кыл саясий партиялардын, коомдук  кыймылдардын, парламенттеги фракциялардын, саясий лидерлердин кагылышуусу формасында тынчтык мүнөздө; күч  менен мажбурлоо жана зомбулук каражаттарын (мамлекеттик көңтөрүш, путч, граждандык согуш ж. б.) түздөн-түз  пайдалануу менен курч мүнөздө, кандай гана формасында болбосун С. к. каршылашын алсыратуу, анын максаттарын  жана кызыкчылыктарынын ишке ашыруусун кыйындатуу үчүн эмес (булар атаандаштыкка мүнөздүү), каршылашын  саясий мейкиндиктен толугу менен сүрүп чыгаруу максатында жүргүзүлөт.