САЯСИЙ МАМИЛЕЛЕР

Добавил | 17.06.2022

САЯСИЙ МАМИЛЕЛЕР – саясий бийликти колго алуу, пайдалануу жана кайрадан бөлүштүрүү боюнча саясаттын  субъектилеринин өз ара аракеттери. С. м-дин чөйрөсү дайыма кыймылда болот жана коомдук турмуштун саясатталыш  даражасына көз каранды. Тоталитардык – бюрократтык коомдордо коомдук мамилелердин бардыгын өзүнө камтыган С.  м. демократиянын шарттарында олуттуу кыскартууга багыт алат. С. м-дин субъектилери катары индивиддер, топтор,  катмарлар, жалпылыктар, коомдун өзү жана анын уюмдары менен институттары эсептелет. Компромисс, консенсус,  тилектештик, атаандаштык, конфликт, каршылашуу ж. у. с. С. м-ди бөлүп караса болот. Булардын ичинен эң  негизгилеринин катарына саясий башкаруу (башкаруучу менен баш ийүүчүлөрдүн ортосундагы) жана саясий бийлик  жүргүзүү (бийликтегилер менен бийликке баш ийүүчүлөрдүн ортосундагы) мамилелери кирет. Саясий илимде С. м.  симметриялык менен асимметриялык, туурасынан жана тигинен, элитардык жана иерархиялык түрлөрү айырмаланып  окулат.