АБДЫРАХМАН Кучак уулу

Добавил | 17.06.2022

АБДЫРАХМАН Кучак уулу – элчи, сарыбагыш уруусунун бийи Атаке баатыр орус императору Екатерина
IIге жиберген элчилердин башчысы. Элчилер 1785-ж. сапарга аттанып,Омск – Петропавловск – Челябинск –
Екатеринбург – Москва – Петербург маршруту б-ча жол кезишкен. Алар Екатерина IIге Атаке бийдин атынан
үч илбирс, беш сүлөөсүн терисин тартуулашкан. Екатерина II элчилерди жакшы сыйлап, Атаке бийге 800 сом
күмүш акча бердирип жиберген. Элчилер 1789-ж. 2-январда Омскиге жетишкен. А. 1789-ж. 20-июнда
дүйнөдөн кайткан.