Tag Archives: Алтай

АЛТАЙ

1) АЛТАЙ — кырк чоронун бири, албан уруусунан. Кырк чоронун катарында саналып өтөт да, эрдиктери, өзгөчөлүгү айтылбайт (Сагымбай Орозбаков, 2. 419; 3. 49). Манас Каныкейге күйөөлөп барганда ат чаап жар тандаган учурда аты он тогузунчу өргөөгө туш келип, А. тагдыр буюрган Калбүбүгө үйлөнөт (Сагымбай Орозбаков, 2. 424). 2) АЛТАЙ — этноним. «Кан тоосунун оюнда, Санар талаа боюнда Алтай… Калганын окуу »

«АЗАМАТ АЛТАЙ» Бексултан Жакиев (повесть-эссе)

   «… чыккынчылыктын жолуна түшкөн Азамат Алтайдын жийиркеничтүү иштери кыжырланууну, жек көрүү сезимин жаратууда». Советбек Байгазиев. «Тупкүрдү карай томолонуу». «Кыргызстан маданияты», 25-март 1982-жыл.    «Изменник киргизского народа Кожомбердиев спустя несколько месяцев после победы советского народа над фашистской Германией сбежал на Запад» ст. «Презрение народа » . «Советская Киргизия», 29 октября 1982 года.