Tag Archives: КАГАН

Прощальный дар танского императора кыргызскому кагану

(из истории дипломатии государства кыргызов на Енисее) Со времени образования государства кыргызов на Енисее одной из его важнейших функций стало осуществление внешней политики. Главной целью этой политики на протяжении первых веков существования государства стало сохранение его самостоятельности в условиях постоянной угрозы со стороны центральноазиатских кочевых держав — древнетюркских, сейяньтосского и уйгурского каганатов. Помимо военных мер отстаивания своей независимости,… Кененирээк »

КАГАН

КАГАН – орто кылымдарда көпчүлүк түрк элдериндеги мамлекет башчысына берилүүчү наам (титул). К. термини  биринчи жолу кытайлык жылнаамаларда 312-ж. окуяларга байланыштуу эскерилет. IV к. ортосунанан тартып Түрк  кагандыгынын бийлик ээлери да К. наам алышкан. Кийин аварлар, Енисей кыргыздары, печенегдер, хазарлар,  караханиддер ж. б. түркий элдер мамлекет башкаруучуларын К. деп атаган. VIII к. акыры IХ к. чейин Киевдик княздар… Кененирээк »