Tag Archives: Кыргызстан

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ ПРОЦЕСС

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ ПРОЦЕСС. Учурдагы татаал саясий процесстерге мүнөздөмө берүү, баа берүү,  кыргыз коомчулугу тарабынан ар түрдүү, көп учурларда карама-каршы ой-пикирлерди пайда кылууда. Саясий  аморализм саясий турмуштан өз ордун таап, калыптана башташы – өлкөдөгү демократиялык өзгөрүү-лөрдүн башкы  белгилеринин бири. Коомдук пикирди толугураак берүү максатында К. с. п-ке эки түрдүүчө түшүндүрмө берүү ылайык.  Биринчиси – официалдуу, экинчиси официалдуу эмес, бирок… Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ С. Д. П. Кыргыз Республикасындагы саясий  партиялардын бири. Уюштуруу съезди 1993-ж. 25-сентябрда болгон. Мамлекеттик каттооодон 1993-ж. 19-октябрда  өткөн. СДПнын негизги максаттары – республикада социалисттик жана капиталисттик системалардын жакшы жактарын  пайдаланууга негизделген жогорку жашоо деңгээли бар чыныгы демократиялык, укуктук, граждандык коомду куруу.  Демократиялык коомдун СДП таянган негизги баалуулуктары: гуманизм, прогресс, эркиндик, адилеттик жана социалдык  коргоо. Саясий… Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН КОММУНИСТТЕРИНИН ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН КОММУНИСТТЕРИНИН ПАРТИЯСЫ К. К. П. Кыргызстан-дагы саясий партиялардын бири.  Уюштуруу конференциясы 1992-ж. 20-июнда болгон. Мамлекеттик каттооодон 1992-ж. 17-сентябрда өткөн. ККПнын  негизги максаттары: социалдык-экономикалык өнүгүү багытында социалисттик түзүлүштү жактайт жана жалпы  адамзаттык баалуулуктардын артыкчылыгын тааныйт. Рынок экономникасына өтүү, партиянын Программасында  көрсөтүлгөндөй акырындык менен жүрүүгө тийиш, менчиктештирүү учурунда эмгекчилерди тоноону, спекуляцияны ж.  б. кылмыштарды токтотуу зарыл. Саясат жана идеология… Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН АССАМБЛЕЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН АССАМБЛЕЯСЫ – Кыргыз Республикасындагы массалык коомдук уюм. 1994-ж. 22-  январда Кыргызстан калкынын биринчи курултайында түзүлгөн. Мамлекеттик каттоодон 1994-ж. 11-мартта өткөн. Өзүнө  26 улуттук-маданий борборду бириктирет: славян фонду, «Чин-сон», «Очак», «Иттипак», «Фольстрат», «Оруз»,  «Астүрк», «Туган-Төл» ж. б. Ассамблеянын максаттары: коомду бириктирүүгө аракет, республикасынын бардык  жашоочуларын баш коштуруу, улуттар аралык достукту бекемдөө, калктын руханий жана маданий кайра жаралуусуна … Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАР СОЮЗУ

КЫРГЫЗСТАН ЖАШТАР СОЮЗУ (КЖС), (Ысыккөл клубу) 1988-жылдын декабрында Каракол шаарында  уюшулган. КЖС алгач формалдуу эмес, жаштардын коомдук-саясий кыймылы катары түзүлгөн. Негизги максаттары  маалымдуулукту жана демократияны күчөтүү, кыргыз элинин улуттук кызыкчылыктарын коргоо жана улуттук аңсезимди өнүктүрүү, Кыргызстандын көз карандысыздыгы үчүн күрөшүү. Курамы жаш интеллегенттерден, студенттерден  жана жаш жумушчулардан турган. Алгач саясий аренага 1989-ж. 22-январда «жер-суулардын тарыхый аттарын  калыбына келтирүү… Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК КЫЙМЫЛЫ

КЫРГЫЗСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК КЫЙМЫЛЫ партиясы (КДКП). Кыргызстан Демократиялык кыймылынын  1993-ж. 29-майда болуп өткөн Ш съезди КДК партиясынын уюштуруу съезд катары эсептелинет. Мамлекеттик  каттооодон 1993-ж. 15-июлда эткөн. Бул мезгилге карата КДК массалык кыймыл катары өзүнүн милдеттерин аткарып, ал  кыймылдын коомду демократташтыруу боюнча койгон талаптарынын бир бөлүгү аткарылып, ал эми негизгилери болсо  мамлекеттик саясатка айланып калган. КДКны колдогон калк эми Президенттин… Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК КЫЙМЫЛЫ (КДК)

КЫРГЫЗСТАН ДЕМОКРАТИЯЛЫК КЫЙМЫЛЫ (КДК) – улуттук кайра жаралуу багытындагы, Кыргызстандын  формалдуу уюмдарынын демилгеси менен түзүлгөн кыймыл. Уюштуруу конференциясы 26–27-майда 1990-ж. Бишкек  шаарында болгон. Юстиция министрлигинде каттооодон 11-ноябрда 1990-жылы өткөн. 1993-ж. 29-майдан – Кыргызстан  Демократиялык кыймылы партиясы болуп кайра түзүлгөн. Ар кимиси өз алдынча, чачыранды аракет кылган  коммунисттик режимге каршы күрөшүшкөн 24 коомдук уюмдар биригишип – КДК уюштурган. Алардын… Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН БИРИМДИК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН БИРИМДИК ПАРТИЯСЫ (КБП) – Кыргыз Республикасындагы саясий партиялардын бири.  Уюштуруу конференциясы 1994-ж. 9-апрелде болуп, мамлекеттик официалдуу каттооодон ошол эле жылы 8-июнда  өткөн. Партиянын максаты инсандын, граждандын укугун, саясий жана экономикалык эркиндигин көздөгөн олуттуу  демократтык коомду, жаңы укуктук мамлекетти курууга аракеттеүү. КБПнын социалдык базасын ортоңку социалдык  катмар түзөт: интеллигенттер, ишкерлер, фермерлер, илимий кызматчылар ж. б. Бардык областтарда бул… Калганын окуу »

  КЫРГЫЗСТАН АЯЛДАРЫНЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН АЯЛДАРЫНЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ – саясий партия. Мамлекеттик каттооодон  1994-ж. 10-октябрда өткөн. Негизги максаттары жана милдеттери: Кыргыз Республикасынын коомдук-саясий  турмушунда аялдардын катышуусун активдештирүү, коомду жана мамлекетти башкаруу ишине аялдарды кеңири тартуу,  чечимдерди кабыл алуунун бардык деңгээлдериндеги бийликтин шайланма органдарында аялдардын өкүлдөрүнүн санын  көбөйтүү. Аялдар партиясы жаңы түзүлгөнүнө карабастан баштапкы деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге депутаттарды  шайлоого (1994-ж. 22-октябры) жигердүү катышканга… Калганын окуу »

КЫРГЫЗСТАН АГРАРДЫК-ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН АГРАРДЫК-ЭМГЕК ПАРТИЯСЫ Кыргыз Республикасындагы саясий партиялардын бири.  Мамлекеттик каттооодон 1994-ж. 10-октябрда өткөн. ПАртиянын максаты өнөр жайды эң оор кризистен чыгарууга  көмөктөшүү жана айыл инфраструктурасын биротоло сактап калуу, 1994-ж 22-октябрда болуп өткөн баштапкы  деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоолордогу бул партиянын ишмердиги жөнүндө маалыматтар  жок. 1995-ж. 5-февралда болгон Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого К. а. э. п. өз талапкерлерин көрсөтүп, … Калганын окуу »