Tag Archives: легенда

ЛЕГЕНДА

Легенда насаатчылык мүнөзгө ээ болуу менен бирге фантастикалык жана диний элементтерди мазмунуна тереңирээк сиңирип, ошол атрибуттар аркылуу жанрдык табиятын түзгөн эпикалуу фольклордук прозалык форма. Легенда кадимки адамдар менен катар бир катар демонологиялык образдарды, персонаждарды, айталы, шайтан, олуя, пайгамбар, атүгүл кудайларды чагылдырган жанр. Легенданын спецификалык өзгөчөлүгүнө, образдык системасынын мүнөзүнө, сюжеттик мотивине, мазмунуна карап, коомдук түзүлүштүн бир кыйла кийинки тепкичинде,… Кененирээк »