Tag Archives: МОНТЕСКЬЕ

МОНТЕСКЬЕ Шарль Луи

МОНТЕСКЬЕ Шарль Луи (1689 – 755) – француз философу, жазуучу жана тарыхчы, XVIII к. Просвещение (Агартуу)  философиясынын өкүлү. М-нин философиялык позициясы, анын эң негизги «Мыйзамдар духу жөнүндө»эмгегинде  чагылдырылган. Бул эмгегинде кудай жараткан катары бааланат, бирок материалдык дүйнөнүн объективдүү мыйзамы  боюнча аракет кылган. Тышкы дүй-нөнүн чагылдырылышы боюнча материалисттик идеяны коргогон, бирок  тажрыйбанын жыйынтыктарын кайра иштеп чыгууда Локктун рефлекс таанып… Кененирээк »