Tag Archives: ПИКИР

ПИКИР ЖАНА БИЛИМ

ПИКИР ЖАНА БИЛИМ байыркы гректердин таануу теориясынын категориялары болуп, айрыкча элей мектеби м-н платонизмде көп колдонулган. П. антика философиясында такталбаган, субъективдүү, аныкталган акыйкат билимден айырмалуу билимди түшүндүргөн. Элеаттар рационалдуу таанууга негизделген чындыкты чектейт, ж-а П. нерселердин көрүнүшү м-н гана тааныштыруучу сезим-туюмдук кабыл алууга негизделген деп эсептешкен. Атомисттер атомдор ж-а боштуктар гана болот, П. сезип-туйган кубулуштардын адамга келген «образдардын»… Калганын окуу »