Tag Archives: саясий

МАССАЛЫК САЯСИЙ АКЦИЯЛАР

МАССАЛЫК САЯСИЙ АКЦИЯЛАР эмгек коллективдери, коомдук уюмдар, граждандардын топтору аркылуу  көчөлөрдө, аянттарда, калктуу жерлерде ачык же жабык өз оюн, колдоо же нааразычылыкты билдирүү үчүн өткөрүлгөн  иш-аракеттер. М. с. а-дын негизги түрлөрү: митинг – граждандардын массалык чогулушу, тигил же бул уюмдун ишаракеттерине, коомдук-саясий жашоонун окуя-ларына жасаган мамилелерин чагыл-дырышат; көпчүлүк жүрүштө – бул  же тигил коомдук маселелерге көңүл буруу максатында… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ ПРОЦЕСС

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ САЯСИЙ ПРОЦЕСС. Учурдагы татаал саясий процесстерге мүнөздөмө берүү, баа берүү,  кыргыз коомчулугу тарабынан ар түрдүү, көп учурларда карама-каршы ой-пикирлерди пайда кылууда. Саясий  аморализм саясий турмуштан өз ордун таап, калыптана башташы – өлкөдөгү демократиялык өзгөрүү-лөрдүн башкы  белгилеринин бири. Коомдук пикирди толугураак берүү максатында К. с. п-ке эки түрдүүчө түшүндүрмө берүү ылайык.  Биринчиси – официалдуу, экинчиси официалдуу эмес, бирок… Кененирээк »

  КЫРГЫЗСТАН АЯЛДАРЫНЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН АЯЛДАРЫНЫН ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ – саясий партия. Мамлекеттик каттооодон  1994-ж. 10-октябрда өткөн. Негизги максаттары жана милдеттери: Кыргыз Республикасынын коомдук-саясий  турмушунда аялдардын катышуусун активдештирүү, коомду жана мамлекетти башкаруу ишине аялдарды кеңири тартуу,  чечимдерди кабыл алуунун бардык деңгээлдериндеги бийликтин шайланма органдарында аялдардын өкүлдөрүнүн санын  көбөйтүү. Аялдар партиясы жаңы түзүлгөнүнө карабастан баштапкы деңгээлдеги жергиликтүү кеңештерге депутаттарды  шайлоого (1994-ж. 22-октябры) жигердүү катышканга… Кененирээк »

КРИЗИС. САЯСИЙ КРИЗИС

КРИЗИС, с а я с и й к р и з и с – саясий институттардын ишмер-дүүлүгүнүн туруксуздугу, шайкеш келбестиги,  экономикалык процесстерди башкаруу мүмкүнчүлүгүнүн төмөндөшү, массанын сындоо активдүүлүгүнүн күчөшү менен  мүнөз-дөлгөн коомдун саясий системасынын, биринчи кезекте анын мамлекеттик – бийлик структурасынын  өнүгүшүнүн жана жашоосунун өзгөчө абалы. Саясий К. өзүнүн калыптанышында бир нече этаптарды басып өтөт:  коомдун же анын… Кененирээк »

КОНСЕРВАТИЗМ

КОНСЕРВАТИЗМ (франц. conserva-tism – сактоо) – 1) саясий философия, б. а. коомдук кыймылдарга, массага  ишенбөөчүлүк, революциячыл өзгөрүүлөрдү тануу, мында ХVIII к. Э. Берк тарабынан негизделген индивидуализм менен  чыгармачылыкка традиционализмди каршы коюу; 2) Саясий күчтөргө, коомдук катмарларга, индивиддерге тиешелүү  болгон акыл-эстин багыттуулугу, ал традиция, стабилдүүлүк, тартипке негизделет; 3) саясий практиканын деңгээлинде  Англиядагы консервативдик ж. б. партиялардын программалык курсу. АКШда… Кененирээк »

ИНТЕГРАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ, с а я с и й – коомдук, мамлекеттик структуралардын мамлекеттин чегинде же андан кеңирээк  мамлекеттер аралык биримдикке кошулуусу. Мамлекеттер аралык И. улуттук саясий органдардын суверендик  укуктарынын бөлүктөрү берилген бийликтин жаңы институттарын түзүү жолу менен ишке ашырылат. И. элдер менен  мамлекеттердин өз ара байланышынын өсүшү илимий-техникалык прогресс менен тездетилген бардык коомдук  турмушту интернационалдаштыруунун негизинде өнүгүт. Дүйнөнүн айрым… Кененирээк »

ИДЕАЛ

ИДЕАЛ, с а я с и й – саясий жүрүм-турумдун жана өнүгүүнүн максат жол-жобосу. Мамлекеттин ишмердүүлүгүнүн  мүнөзүнөн улам ага болгон зарылчылык келип чыккан. Ал аркылуу түзүлгөн бышып жетилген, бирок  канаттандырылбаган таптары бар чындык адамдардын аң-сезиминде кызыкчылыктарына жооп бере турган саясий  түрүндө чагылдырылган. Ошол боло тургандын элеси И. болуп калган. Анда социалдык субъекттин реалдуу чындыкка  карата позициясы көрсөтүлөт. Ал… Кененирээк »

ЗАГОВОР

ЗАГОВОР, с а я с и й – белгилүү бир саясий максатты көздөгөн, саясий күчтөргө кирген бир нече адамдардын бирөөгө  же саясий институтка каршы макулдашып уюшулушу. Тарыхта ишке ашкан 3-лордун көбү индивидуалдуу мүнөзгө ээ  болуп, көбүнчө инсандарга каршы багытталган. 3. ошондой эле саясатта таасир, бийлик үчүн күрөштүн традициялуу,  эффективдүү каражатынын бири болуп саналат. Адегенде, 3. – бул жок… Кененирээк »

БЮРОКРАТИЯ

БЮРОКРАТИЯ (фр. bureaucrate – мамлекеттик мекемелерде стол жапкан жашыл сукно; мамлекеттик аппараттын  ортоңку звеносун тейлеген кызматчы). Б-нын болуусу саясат жана бийликтин жашоосу үчүн зарыл шарт. Б.  администрациялык иштин техникасына ээ, маалыматтар, документтер колунда, ошондуктан ал мамлекеттик чечимдер,  актыларды даярдоо, түзүү мүмкүндүгү, калк менен түздөн-түз байланышка чыгууну аткарат. Б. термини үч мааниде  колдонулат: 1) Социалдык организм, социалдык карама-каршылыктар, антогонизм… Кененирээк »

БУКАРА

БУКАРА (арабча) – 1. Бир мамлекетке, уруулук бирикмеге же феодалдык төбөлгө {бек, болуш, бай-манап, хан, падыша)  караштуу эл, уруу же жеке адамдын аталышы. 2. Кедей-кембагал, жарды, колунда жок. Букарадан тың чыкса, манаптан  тилин тартпаган (Токтогул). 3. Бир урууга багынычтуу башка уруу же адам. Күтүп калсаң букара, Аргын, ногой эл мына  («Манас»). 4. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында Б. пролетариат… Кененирээк »