Tag Archives: тил

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ СЫРДЫК ЖАНА ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР        

1.  Сырдык сөздөр жана алардын маанисине карай бөлүнүшү. 2.  Сырдык сөздөрдүн жазылышы. 3.  Тууранды сөздөр жана алардын түрлөрү. 4.  Тууранды сөздүн түзүлүшү,  колдонулушу жана жазылышы.

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН МОРФОЛОГИЯСЫ, АНЫН ИЗИЛДӨӨ ОБЪЕКТИЛЕРИ            

1.  Кыргыз тилинин морфологиясы, анын изилдөө объектилери жөнүндө жалпы түшүнүк. 2.  Сөз түркүмдөрү жөнүндө жалпы түшүнүк. 3.  Сөз түркүмдөргө бөлүштүрүүнүн принциптери.