Tag Archives: феодалдык

ВОЖДИЗМ

ВОЖДИЗМ – 1) Жогорку бийликке ээ болгон адамга берилип кызмат кылууга негизделген бийликтик мамиленин тиби.  Саясатта В. бекем борборлоштурулган идеологияга сугарылган коомдорго мүнөздүү жана мекемелерде иерархия  мүнөзүндө болот. 2) Диний же согуштук кол башчылык жеке бийлигине негизделген. Көбүнчө Чыгышта, Африканын  патриархалдык-уруулук, эрте феодалдык коомдоруна мүнөздүү бийлик институту; өнүккөн, кеңири таралган  юридикалык эмес жөнгө салуу, социалдык ролдордун туруктуу бөлүнүшү… Кененирээк »

БУКАРА

БУКАРА (арабча) – 1. Бир мамлекетке, уруулук бирикмеге же феодалдык төбөлгө {бек, болуш, бай-манап, хан, падыша)  караштуу эл, уруу же жеке адамдын аталышы. 2. Кедей-кембагал, жарды, колунда жок. Букарадан тың чыкса, манаптан  тилин тартпаган (Токтогул). 3. Бир урууга багынычтуу башка уруу же адам. Күтүп калсаң букара, Аргын, ногой эл мына  («Манас»). 4. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында Б. пролетариат… Кененирээк »

КЫРГЫЗСТАНДЫН АЙМАГЫНДА БИЗДИН ЗАМАНДЫН IХ-Х КЫЛЫМДАРЫНДАГЫ ФЕОДАЛДЫК МАМИЛЕЛЕРДИН ТҮЗҮЛҮШҮ        

Кыргызстандын IX—X кк. саясый тарыхы дээрлик таптакыр белгисиз. 766-ж. карлуктар Чүй өрөөнүн басып алып, өлкөнүн толук бийликтүү кожоюну болуп калганда мында мурдагыдай эле көп сандаган көчмөн түрк калкы жана иран тилдүү калктын согдулук оторлору бар болучу. Кытайлар да, ошондой эле сириялыктар-христиандар да бар болушу мүмкүн. 751-ж. арап аскерлери кытай аскерлерин жеңгенден кийин Жети-Суу урууларынын саясый багытынын жаңы доору… Кененирээк »