Tag Archives: хандык

КОКОН ХАНДЫГЫ

КОКОН ХАНДЫГЫ – 1709–1876-ж-дагы Орто Азиядагы ири феодалдык мамлекет. Фергана өрөөнүндө түзүлгөн. Борбору Кокон ш. болгон. К. х-нын тарыхы үч доорго бөлүнөт. Биринчи доор – түптөнүү доору. Бул доордун бийлери төмөнкүлөр: Шахрух бий (1709–21), Абдурахим бий (1721–34), Абдыкерим бий (1734–47), Эрдэне бий (1750–69) ж-а Нарбото бий (1770–98). К. х. өзбектердин миң уруусунун бийи Шахрух күйөө баласы Акбото бийдин… Кененирээк »

ЫСЫК-КӨЛДҮК КЫРГЫЗДАРДЫН КОКОН ХАНДЫГЫНА КАРШЫ КӨТӨРҮЛҮШҮ

ЫСЫК-КӨЛДҮК КЫРГЫЗДАРДЫН КОКОН ХАНДЫГЫНА КАРШЫ КӨТӨРҮЛҮШҮ – Кокон хандыгынын бийлигине каршы Түндүк Кыргызстандагы кыймылдар. 1842-ж. бухаралык баскынчылар Кокон ордосун ээлеп, аларга каршы чыккан кыргыз-кыпчак феодал төбөлдөрү Шераалыны хан көтөрүп жаткан саясий оор кырдаалда Ысык-Көлдү жердеген кыргыздар Каракол, Барскоон, Коңур-Өлөңдөгү кокондук чакан чептерди ээлеп, хандын төбөлдөрүн кууп жиберишкен. 50-жылдардын башында Ормон хандын демилгеси м-н Ысык-Көлдөгү кыргыздар кайра көтөрүлүп, Кокон… Кененирээк »

БОЛУШ

БОЛУШ – (орусча – волость, волостной управитель – башкаруучу) падышалык Россияда аймактык-администрациялык  бирдик. Россиянын составына кирген Кыргызстандын аймагы уезддерге жана волостторго (болуштарга) бөлүнгөн.  Болуштуктун көлөмү тууралуу ар кандай көз караштар бар. Бирөөлөрү, болуштук 1000–2000 түтүндөн турган десе  (Кыргыз тарыхы сөздүгү), экинчилери 300 түтүнгө жакын (X. Карасаев. Өздөштүрүлгөн сөздөр, Фрунзе, 1986.) деп  белгилешет. Болуштукту башкаруучу адам Б. деп аталган.… Кененирээк »

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КОКОН ХАНДЫГЫНА КАРШЫ КҮРӨШҮ

Кыргызстанда Кокон акимдеринин эзүүсүнүн (залимдигинин) күчөшү. Кокон хандыгына каршы Атантай менен Тайлак баатырдын көтөрүлүшү. Быча салгылашуусу. Куртканы ээлөө. Тайлак баатырдын өлүмү. Жер-жерлердеги элдик көтөрүлүштөр. XIX к. . биринчи жарымында кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшүнүн тарыхый мааниси.

КОКОНДУК ТӨРӨЛӨРГӨ КАРШЫ 40—50-ЖЖ. КЫРГЫЗДАРДЫН КЫЙМЫЛЫ. КОКОН ХАНДЫГЫНДА ФЕОДАЛДЫК ИЧ АРА ЖАҢЖАЛДАРДЫН КУРЧУШУ

Мусулманкулдун аталык аталышы. Шералы хандын бийликке келиши. Нүзүп миңбашы. Ажыбек датка. Хан сарайыидагы так талашкан чыр-чатактын 40-жж. күч алышы. Хандыктагы ич ара жаңжалдардын себептери жана өбөлгөлөрү. Кокон хандыгында феодалдык ич ара жаңжалдардын курчушу Кыргыз-казак кыймылы. Нарындык кыргыздардын кыймылы. Алай, Ош аймагындагы элдик кыймылдар. Ысык-Көлдөгү Кокон чептерин талкалоо аракеттери.

КЫРГЫЗДАРДЫН КОКОН ХАНДЫГЫНЫН ТУШУНДАГЫ САЯСИЙ ЖАНА СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК АБАЛЫ

Феодалдык мамилелердин өзгөчөлүктөрү. Соода-сатык. Кен иштетүү. Дыйканчылыгы. Отурукташуу. Чарбасы. Саясий абалы. Кыргызстандын калкы. Эзүүнүн түрлөрү.

КОКОН ХАНДЫГЫ. ТҮНДҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАНА ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН КОКОН ХАНДЫККА БИРИКТИРИЛИШИ. КЫРГЫЗ-ОРУС ЭЛЧИЛИК БАЙЛАНЫШТАРЫ.

Кокондук аскерлердин алгачкы жортуулдары. Кыргыздардын хаңдыктын саясий турмушуна катышуусу. Кокондук аскерлердин XIX к. 20—30-жж. баскынчылык жортуулдары Кокондук чептердин курулушу. Түндүк Кыргызстандын Орусия менен элчилик алакалары.

XIX к. 60-70-жж. КОКОН ХАНДЫГЫНЫН ЖАНА ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК САЯСИЙ АБАЛЫ

XIX к. 50-жж. башында Кокон хандыгынын саясий абалы өтө начарлап кеткен. Буга ордодогу ич ара чыр-чатактар, кайра-кайра кайталанган козголоңдор, хандардын тез-тез алмашуусу себеп болгон. Мунун натыйжасында Россиянын Фергана өрөөнүн, Түштүк Кыргызстанды басып алышы женилдеген. Бул жылдары кыргыз эли жана анын билермандары Кокон хандыгынын саясий турмушуна мурдагыдай эле активдүү аралашып турган. Такты үчүн күрөшкөн ханзаадалар да кыргыз, кыпчак феодалдарына… Кененирээк »

КОКОН ХАНДЫГЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА ӨНҮГҮШҮ

Кокон хандыгынын тарыхы боюнча 1709-ж. Фергана өрөөнүнүн борбордук бөлүгүндө (Маргалан чөлкөмүндө) көчмөн феодалдардын жардамы менен Шахрух бий башкаруучу болуп жарыяланган. Санжыра боюнча ал айтылуу Бабурдун урпактарынан болгон. Бийликке келген Шахрух бий Кокоя хандыгынын негиздөөчүсү болуп калат. Бул жерде белгилей кетчү нерсе XVIII к. башында Коженттин бийлөөчүсү кыргыздын чонбагыш уруусунан чыккан Акбото бий болгондугу тарыхый булактарда маалым. Ал Шахрухтун… Кененирээк »

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КОКОН ХАНДЫГЫНЫН ЭЗҮҮСҮНӨ КАРШЫ КҮРӨШҮ

Кокондуктардын жылдан жылга көбөйгөн өлчөөсүз салыгы, залимдиги элет элинин жанына батып кыжырын кайнатты. Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө каршы кыргыз элинин боштондук күрөшү XIX к. 30-40-жж. күч алган. Ал жылдарда кокондук баскынчыларга каршы Нарындын төрүн жердеген саяк уруусу катуу каршылык көрсөткөн. Анткени саяктар буга чейин Чыгыш Түркстандагы цинь-манчжур бийлигине каршы кыймылга, Жангер Кожонун Кашкарга жасаган жортуулуна такай катышып, аскердик уюмдашуу… Кененирээк »