Tag Archives: чечен

ЖЭЭРЕНЧЕ ЧЕЧЕН

ЖЭЭРЕНЧЕ ЧЕЧЕН – казак, кыргыз сыяктуу көчмөн элдердин орто кылымдардагы оозеки чыгармаларында айтылуучу  элдик ойчул. Аны белгилүү бир доордогу тарыхый инсанга окшоштуруу кыйын, бирок ага байланыштуу сүрөттөлгөн  окуялар феодалдык турмуштун көрүнүштөрүн чагылдырат. Айрым учурда ал Жаныбек хандын тушунда жашаган  көчмөндөрдөн Асан кайгы (XIV–ХV к.) деген башка бир даанышман менен чаташтырышып жүрөт.

ЧЕЧЕНДИК ӨНӨР

Чечендик өнөр адамзаттын сөз өнөрүнүн, тил маданиятынын төрүнөн орун алган. Кепти керек жерде кереметине чыгара сүйлөгөн — чечендер дүйнө жүзүндөгү ар элде кездешет. Абалтадан айтылын келаткан «өнөрдүн алды — кызыл тил» деген сөз, ириде дал ушул чечендикке тиешелүү. Чечен сөздөр багытталган жакка карата октой таамай, учкул тизмектеле ыргактуу, ары көркөм, өз сөзүнө өзү жооп бере алгыдай далилдүү, так… Кененирээк »