АЙТЫМДАР

Тарыхый эмгектерде байыркы калк деп тастыкталгаи кыргыз элинин жашоосунда фольклордук чыгарма эң жогорку орунда турган. Каранайым эл жараткан фольклордук чыгарма элдин жашоо-тиричилиги менен тыкыс байланышып, табияттьш бирде катаал, бирде мээрим таасирине баш ийип жараткан жалгыздан ырайым тилеп жардам күткөнүнөн кабар берет. Алгачкы коом мезгилинен баштап жаралган көркөм чыгармалар жашоо үчүн зарылчылыктан келип чыккан. Өзүнүн маанисин жоготпой элдин турмушу менен ажырагыс байланышта болун үрп-адатка айланган.

 

Рефератты көчүрүү