КЫРГЫЗ ЭЛДИК ПЕДАГОГИКАСЫНЫН НЕГИЗДЕРИ

1. Педагогика предмети.
2. Элдик педагогика.
3. Элдик педагогика «Манас» эпосунда.
4. Этнопедагогика.
5. Теория менен практиканын байланышы.
6. Билим берүү программасы.
7. Корутунду.

Кошкон Нурсултан Карагулов

Рефератты көчүрүү