АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН ОКУТУУ СИСТЕМАСЫ (АОС — ) ж-а аны түзүүгө байланышкан окуу программасы.

  ЭЭМди түрдүү предметти окутууда, билимди текшерүүдө, консультация ж-а маалымат берүүдө; окуучуга жекече мамиле  кылуу  м-н  убакытты  кыскартууда  ж-а  окутуунун  сапатын  көтөрүүдө;  окуу  программасын  иштеп  чыгууда  программалоонун  алгоритмдик  тилдерине  салыштырмалуу  убакытты  5  эсе  кыскартууда;  группалардын  ж-а  ар  бир  окуучунун  окуу  ишмердиги  тууралуу  жыйындарды  уюштурууда  ж-а  статистикалык  маалыматтарды  эсептөөдө  колдонулат;  Ага  төмөндөгүдөй  талаптар  коюлат:  ал  адаптацияланган,  б.  а.  окуу … Кененирээк »

АБСТРАКЦИЯ

АБСТРАКЦИЯ —   –  (лат. abstraktio)  –  таанып-билүүнүн диалектикалык жолунун этаптарынын бири; кубулушту,  процессти үйрөнүүдө  анын олуттуу эмес белгилери эске алынбастан, жөнөкөйлөштүрүп «таза түрдө» кароо ыкмасына  негизделген изилдөө методу.  Балада алгачкы А. анын күндөлүк аракетинде калыптанат. Мис., эки жашка чейинки бала өңү бир түстөгү ар түрдүү  оюнчуктардын ар башка экенин ажырата албайт же тескерисинче, ар башка түстө боёлгон оюнчуктардын… Кененирээк »

Педагогика илим жана искусство катарында

К. Д. Ушинский тарабынан коюлган педагогика илимби же искусствобу деген суроону П. П. Блонский карап чыгып,  ал тарбиячыга теориялык билим да, билгичтик да жана талант да керек деп эсептеген. Билгичтикке жеке тажрыйба  жетилтет, жеке чыгармачылыктын натыйжасы бар; талантка ээ болууга болбойт. Бир адам экинчисине кээ бир идеяны  гана бере алат, бирок талантты, иштөөнүн техникасын билдире албайт; ар бир… Кененирээк »

Педагогика башка илимдер менен өз ара байланыштуулугу

Педагогика башка илимдер менен өз ара байланыштуулугунун натыйжасында “кошунду” дисциплиналар пайда  болду. Мис., педагогиканын социология менен биригүүсү (педагогикалык социология), психология менен кошундусу  (педагогикалык психология), медицина менен биригүүсү (дарылоо педагогикасы), искусство таануу менен кошундусу (театрдык, музыкалык педагогика), укук таануу менен биригүүсү  түзөтүү (эмгек педагогикасы), аскердик билимдер  менен биригүүсү (аскер педагогикасы) ж. б. “кошунду” дисциплиналарды пайда кылды. Ошентип, педагогикада жалаң… Кененирээк »

Педагогиканын тармактары жана бөлүмдөрү, алардын башка илимдер менен болгон байланыштары

 Педагогика өсүп-өнүгүү жолунда анын айрым бөлүмдөрү билимдердин өз алдынча тармактарына бөлүнгөн. Мис.,  билим берүүнүн жана окутуунун теориясы (дидактика), тарбиялоонун теориясы, мектеп ишин уюштуруу жана аны  башкаруу жөнүндөгү билимдердин системасы (мектеп таануу). Айрым окуу предметтерин окутуунун методикалары да  педагогика тармактары болуп эсептелет. Бул методикаларга салыштырмалуу, дидактика жалпы методика, ал эми  предметтик методикалар айрым (жеке) дидактикалар деп эсептелинет. Бирок, бул… Кененирээк »

ПЕДАГОГИКА

Педагогика – тарбиялоо, билим берүү жана окутуу проблемаларын изилдеп үйрөнүүчү теориялык жана прикладдык  илимдердин жыйындысы. Университеттерде, институттарда ж. б. окуу жайларында адистештирилген программалар  боюнча окутулуучу курс да педагогика деп аталат. Педагогика адегенде балдарды тарбиялоонун теориясы катары  өнүккөн. Азыркы педагогика окутуу жана тарбиялоо, маданий-агартуу, агитациялык-пропагандалоо, адистердин  кесиптик билимдерин өркүндөтүү проблемаларын камтыйт.   Тарбиялоо башка илимдерде да үйрөнүлөт: социологияда тарбиялоо… Кененирээк »