АТАЛАРДАН АК БАТА

Эл менен кандаш-жандаш жашаган батаны сүйлөгөндөрдү, мурда болгон, таңды аппак атырып, күлкүлөрү менен күн батырган сөз баккан касиеттүү улуу инсандар чыгарышкан. Алардын берген баталары калк арасына желе жорткон желдей тараган. Алар бара-бара элдик түбөлүктүү кенчке айланган. Ар бир «мен кыргызмын» деген инсан: Жаттым тынч Жаздыгым кенч Тилим-куран Тилегеним ыйман. Йа жараткан, Уйкумду мамык кыл, Тилегенимди анык кыл. Тургуза… Кененирээк »

АТАЛАРДАН АК БАТА: Байыркы бата

Мал болсун! Баш болсун! Берекелүү аш болсун! Узун өмүр жаш болсун! Ики деген оору болбосун. Келе деген доочу болбосун… Баккан балээ болбосун, Жапкан жалаа болбосун! Калк ордунда болсун, Кан тактысында болсун! Кандын касабасын сактасын… Ашуусу бийик тоодон сактасын! Айкырып кирген жоодон сактасын! Бак карасын! Эл ичи тынч болсун! Эмгек кайнап турсун! Береке жайнап турсун! Карыяларыбыз нускалуу болсун! Байбичелерибиз… Кененирээк »

АТАЛАРДАН АК БАТА: Жаңы төрөлгөн балага, кыркын чыгаргандагы айтым

Жаңы төрөлгөн балага, кыркын чыгаргандагы айтым Кодогой… Кырк ашууну ашкан суу, Кырк томолонуп келген суу, Кыр таштарды кырккан суу, Кызыр атам таткан суу. Көтөр бала билегиңди, Кудайым берсин тилегиңди. Бак карасын, Кыдыр даарысын. Суудай таза бол, Нурдай сулуу бол! Көтөр бала билегиңди, Кудайым кабыл көрсүн тилегиңди. Каз каркылдап кечкисиз бол, Куш куркулдап өткүсүз бол. Тукумуң журтка таанылсын, Илимиң… Кененирээк »

АТАЛАРДАН АК БАТА: Жаңы келген келинге берилген бата

Жаңы келген келинге берилген бата Кайын атаңды кандай көр, Кайын энеңди жандай көр. Айткан акыл-насаатын, Агарып аткан таңдай көр. Ичээр ашын, тамагын, Айттырбастан камдай көр, Кызмат кылып талыкпай, Урмат кылып жалыкпай, Купулга куп толо гөр. Адебиңе эритип, Акылыңа мээритип, Урпагыңа уланаар, Ак батасын ала гөр. Ашкан айкөл бала гөр, Кайнагаңды бектей гөр, Кайнилериң чептей гөр. Кайын эже-сиңдиңи, Жатындаштан… Кененирээк »

АТАЛАРДАН АК БАТА: Дасторконго берилген бата

Дасторконуң дайыма майлуу сүттүү болсун! **** Өрүш толо малың семиз болсун. Тубар малың эгиз болсун, Сойгон коюң семиз болсун. Айдан жылдан аман чыккын, Эл-журтка жаккын. Дасторкон жайган пейилиңден, Шыбага, ырыс тапкын! **** Өрүшүңөрдө мал жайласын, Казаныңарда май кайнасын. Үйүңөргө бакыт кушу конуп, Жайлооңордо жылкыңар жайласын, Өзөнүңөрдө балыгыңар жайнасын. Башыңардан бакыт кетпесин, Башканын каргышы жетпесин. Балдарыңар чечен болсун, Бир… Кененирээк »

АТАЛАРДАН АК БАТА: Үйлөнүп жаткан эки жашка берилген бата

Улуу бабаларбыздын үйлөнүп жаткан эки жашка берген батасы Баш алган буудайдай ыргалгыла, Кошулган талдай чырмалгыла. Ырысыңарга эр бала сүйгүлө, Суктанарга кыз бала сүйгүлө. Кайгыланбай каткырып, Кол кармашып жүргүлө! Эчкиңер эгиз туусун, Эки жылда сегиз туусун.   Ат берсе, ала берсин, Томолок баш бала берсин. Эчки берсе, теке берсин, Эшиги ачык Мекке берсин. Пайгамбар назарын берсин, Кызырың баарын берсин.… Кененирээк »