ТАКТООЧ

1.  Тактооч сөз түркүмү тууралуу жалпы маалымат. 2.  Тактоочтун лексико-грамматикалык белгилерине карай топторго бөлүнүшү. 3.  Тактоочтордун жасалышы.