ЛОГИКА

Добавил | 11.09.2017

ЛОГИКА (гр. logos — сөз, түшүнүк, таңкуулоо, акыл-эс) — формалдуу — билимдин бардык тармактарындагы рационалдуу туюмдун жалпы маанилүү формалар ж-дөгү окуу ж-а ойлоонун зарыл каражатары. Ойлоонун жалпы маанилүү формаларына: талкулоо, акыл-эс корунтулар түшүнүктөрү кирет. Ал эми жалпыга маанилүү ойлоонун каражаттарына — аныктама, эреже (принциптер) түшүнүктөр, талкулоо ж-а акыл-эс корундулардын түзүлүшү, бир талкуулоодон, же акыл-эс корутундуулардан экинчисине өтүү эрежелери же биринчилердин натыйжасы (талкуулоо эрежеси) ойломдуу мыйзамдары катары, ошондой эрежелердин тууралыгын далилденген окуу. Ойломдун мыйзамдарынын байланышынын эрежелерин ж-а системадагы акыл-эс корутундусу мындай системанын формалдаштыруу жолдору ж. б. ойдун корректилүүлүгү үчүн жалпы негизинде (талкуулоонун жүрүшүндө, жыйынтыктоодо, далилдөөдө, ашкерлөөдө) Л. ойлом ж-дөгү илим катары саналат ж-а ойлоо процессинде дедуктивдүү ж-а индуктивдүү ойлом, о. эле ойломдун чындыкка жеткен метод (нармасы).