САЯСИЙ ЧЕЧИМ

Добавил | 17.06.2022

САЯСИЙ ЧЕЧИМ – саясат чөйрөсүндө белгилүү натыйжага жетишүү максатында саясий иш-чараларды өткөрүүнү  көздөгөн токтом. Саясий аракеттин субъектиси тарабынан кабыл алынат. С. ч-дин жогорку сапаты илимий  негизделгендикти, реализмди, анын өз убагында кабыл алынышын болжолдойт. Ушундай ыкманын актуалдуулулугун  жана маанилүүлүгүн субъективдүү, авантюристтик мүнөздөгү С. ч. коом үчүн оор кесепеттерди алып келет. Өзүнчө бир  белгилүү процесс катары С. ч. удаалаш баскычтар менен чагылдырышы мүмкүн: даярдоо, иштеп чыгуу, тандоо жана  кабыл алынган чечимди ишке ашыруу, натыйжаларды анализдөө. Даярдоо стадиясында проблемалык кырдаал баяндалат,  С. ч. кабыл алууга зарыл убакыт, ресурстар аныкталат. С. ч-ди иштеп чыгуу стадиясында башкы көңүл проблеманы  анализдөөгө бурулат. Анын пайда болуу мезгили, орду, себептери такталат, проблеманын шашылыштыгы жана  жаңылыгы, болгон шарттарды эске алуу менен аны чечүү мүмкүнчүлүгү бааланат. С. ч-ди тандоо стадиясы мурда  алынган маалыматты кайра иштеп чыгууга, аны тандоону негиздөө үчүн пайдаланууга ыйгарылат. Бир нече варианттын  тандалышынын жүрүшүндө бирөө аныкталып, саясий документ түрүнө келтирилет. С. ч-ди жүзөгө ашыруу стадиясы ал  көрсөткөн иш-чаралардын турмушка ашырылышында жатат. Мында кабыл алынган чечимди түшүндүрүү,  тоскоолдуктарды жоюу талап кылынат. Аяктоочу стадия болуп жетишкендиктерди баалоо, алынган натыйжаларды  анализдөө эсептелинет. С. ч-ди кабыл алуунун бул ыкмасы анын эффективдүүлүгүн жогорулатат.