СОЦИАЛДЫК КОНФЛИКТ

Добавил | 17.06.2022

СОЦИАЛДЫК КОНФЛИКТ (лат. сonflict – кагылышуу, тирешүү)– адамдардын жыргалчылык проблемалары,  статусу, бирдиктүү ишмердүүлүгүнө жана ой-пикири боюнча, кызыкчылыктарынын, көз-караштарынын, салтсанааларынын, артыкчылыктарынын жана жүрүм-турум максаттарынын дал келбөөсүнөн улам пайда болгон социалдыктаптык күчтөрдүн кагылышуусун туюнткан түшүнүк. С. к. индивиддердин, таптардын, башка социалдык катмарлардын  ортосундагы социалдык биримдик менен жалпы коомдун ортосундагы өз ара мамилелердин өзгөчө түрү болуп саналат.  С. к-тин генетикалык булагы – социалдык – таптык, этностук жана инсандар ортосундагы карама-каршылыктар. Алар  конфликтке түз алып барбайт, аларды өз убагында таап, чечүүгө мүмкүн. Социалдык процесстердин ушундай өнүгүүсү  көбүрөөк колдоого ээ, себеби, ал ачык конфликтке жол бербөөгө мүмкүндүк берет. С. к. коомдун өнүгүү тарыхынын  бардык мезгилдерине объективдүү түрдө таандык. Бул азыркы учурдун социалдык бытиесинин да реалдуулугу. С. к-тер  жараткан карама-каршылыктар сыяктуу эле ар түрдүү, алар субъекттери, чыгуу масштабы жана формалары, курчуу  даражасы жана чечүү ыкмалары боюнча айырмаланышат. Эреже катары, С. к. көп деңгээлдеги мүнөздө болушат да, бул  же тигил жол менен коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө өзүлөрү жөнүндө билдирет. Алардын мазмуну, тескөө  жана чечүү ыкмалары коомдун жана мамлекеттин тиби, экономика, социалдык чөйрө, демократия, руханий  маданияттын өнүгүү деңгээли, ошондой эле конфликттер жана аларды жеңүүнүн ыкмалары жөнүндөгү илим –  конфликтологиянын абалы менен шартталат. С. к-тин коомдук ролу алардын функцияларында билинет. Социалдык  көзөмөлдөнүүчү конфликттер алардын өздөрүнүн субъекттеринин ортосундагы мамилелердин жакшырышына, кадыресе  өз ара мамилелердин жаңырышына, коомдук-системадагы социалдык-саясий тең салмактуулуктун калыптанышына  жардам берет. С. к. социалдык субъекттердин мамилелериндеги карама-каршылыктарды ачуу менен бирге,  конфликтешкен тараптардын позициясын, кызыкчылыктарын, максаттарын тереңирээк билүүгө мүмкүндүк берет. Бул  болсо алардын позицияларынын жакындоосунун жолун жана ыкмаларын оптимизациялап, мурдагы социалдык  багыттарын тактоо, өзгөртүү, оңдоо зарылчылыгын көрсөтөт. Жалданма эмгектин жумушчулары толук же кайсы бир  деңгээлде жеңишке жеткен учурда, конфликт алардын материалдык, содциалдык, укуктук абалынын жакшырылышына  алып келет. Бул болсо С. к. объективдүү түрдө коомдун прогрессивдүү өнүгүүсүн тездетүүгө жөндөмдүү экендигин  билдирет. Ошону менен бирге С. к. коом үчүн жаңы кыйынчылыктардын кескин түрдө курчушуна, тигил же бул  коомдук системанын дезинтеграцияланышына, кээде кулашына алып келет; ошондой зле коом үчүн маанилүү  материалдык жоготуулар, социалдык уу-чуулар болуп, бийлик механизминде терс өзгөрүүлөрдү чакыруусу мүмкүн. С. кти чечүү боюнча өз убагында тийиштүү чараларды кабыл албоо анын курчушун тереңдетет. Бул процесс көзөмөлдөн  бошонуп, тараптардын өз ара мамилелеринин кризисине алып келүүсү мүмкүн. Кризис стадиясында ал саясий кризиске  өсүп жетилет. Коомдун өнүгүүсү менен социалдык мамилелердин татаалданышы күчөйт. С. к-тин экономикалык жана  саясий кризсттер менен өз ара байланыштары көп түрдүү, динамикалык боло баштайт. Калктын бардык катмарынын  негизги кызыкчылыктары козголгон коомдук системанын түп-тамырынан бери кайра курулуу мезгилинде С. к-тин  масштабы жана курчтугу кескин жогорулайт. Социалдык-экономикалык жана саясий модернизациялоонун татаал  этабын башынан өткөрүп жаткан өлкөдөгү бүгүнкү күндөгү кризистик абал социалдык конфронтациянын таркалуу  чегин кеңейтип, мүнөзүн өзгөрткөн. С. к-ти коомдук прогресстин кызыкчылыгы үчүн алдын алуу, жеңилдетүү жана аны  чечүү актуалдуу маселелерден. Практикада бул проблемаларды чечүүдө мүмкүн болгон саясаттын моделин айтып  берүүдө. Ага ылайык төмөнкүлөр сунуш кылынат: 1) кризис алдындагы кырдаалды, конфликттин себептерин  системалуу анализдөө, анын мүнөзүн, конфликтеги тараптардын жана алардын социалдык потенциалын табуу, аныктоо;  кризистин жайылуусуна таасирин тийгизген башка факторлорго баа берүү (салт, дин, саясий партиялардын, коомдук  уюмдардын позициялары). 2) конфликттин өсүшүнүн жана кесепеттеринин, кризистен кийинки анын  катышуучуларынын жүрүм-турумунун мүмкүн болгон варианттарын жана аны тескөө боюнча болжолдуу аракеттерди  алдын-ала аныктоо. 3) Анын өзгөчөлүктөрү, мүмкүндүктөрү жана каршылаш тараптардын ресурстарын эске алуу менен  С. к-тин максатын жана чечүү жолдорун негиздөө. 4) Конфликтти чечүү боюнча ишмердүүлүктүн түрдүү варианттарын  колдонуу: коргонуучу (конфронтациядан кетүү, баш тартуу); басып алуучулук (артыкчылыгын пайдаланып, эркин  таңуулоо, алдын-ала аракеттерди жасоо); кызматташтык (келишимдерди, компромисстерди, өз ара макулдашуунун  негизинде колдонуу); үчүнчү тарап, ортомчуну колдонуу (көз карандысыз комиссия, аткаруучу, мыйзам чыгаруучу  бийликтердин, соттун, арбитраждын өкүлдөрүн). Акыркы эки вариант өз ара пайдалуу келип, практикада ага көп  токтолушат, ал конфликттин бардык катышуучулары тарабынан тандалат. С. к-ти чечүүдө вариантты тандоо анын  мүнөзүнүн, конфликтеги күчтөрдүн катышынан, өлкөдөгү, региондогу социалдык климатка көз каранды. Кризисттик  кырдаалды ийгиликтүү башкаруу, анын кызматташтык саясатынын жардамы менен жеңүү үчүн коомдун реалдуу  демократташтырылышынын деңгээли, анын руханий-нравалык бышып жетилүүсү, мыйзам чыгаруучу, аткаруучу, соттук  бийликтин, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ишинин эффективдүүлүгү, каршы турган социалдык  күчтөрдүн лидерлеринин компетенттүүлүгү, авторитети жана социалдык бышып жетилүүсү зор мааниге ээ. С. к-ти  чечүүнүн укуктук механизмин гана эмес, цивилизациялык ыкма менен конфликттин өнүгүсүн башкарууга, компромисс,  келишим, ортомчул пайдаланып аны чечүүгө жөндөмдүү атайын даярдалган адистер да зарыл.