Tag Archives: болмуш

БОЛМУШТУН СЫРЫ (ЖЕ ОНТОЛОГИЯ)

Грекчеден которгондо «онтология» болмуш, болмуш, бытие жөнүндөгү окуу дегенди туюнтат («on», «ontos» — бар нерсе, жашап турган, болгон нерсе, ал эми «logos» — окуу, ой — түшүнүк). Илимге термин катары XVII кылымдын башында Р. Гоклениус тарабынан киргизилип, нерсе, болмуш туурасындагы теориялык көз карашты туюнтуп, философиянын (метафизиканын) негизин түзгөн окуу катары бааланган. Бирок онтологиялык теориялар, ой-түшүнүктөр байыркы (антикалык) грек-рим… Кененирээк »

БАШКА БОЛМУШ

БАШКА БОЛМУШ (Инобытие) (нем. Anderssein — башкадагы болмуш, башкача болмуш, башка формадагы болмуш) — Гегелдин диалектикасында карама-каршы формага, жаңы сапаттык абалга өтүп жаткан учурду чагылдырган категория; негизинен идеянын жаратылыштагы сезимдик нерселерге айлануусу м-н байланыштуу абсолюттуу идеянын өнүгүшүндөгү белгилүү бир этап катары каралган табиятты түшүндүрүүдө колдонулган. Б. б. категориясы карама-каршылыкка өтүү процессинин статикалык учурунда кирет да, мындай өтүүнү процесстин эмес,… Кененирээк »