Tag Archives: Бурана

БУРАНА ШААР ЧАЛДЫБАРЫ

БУРАНА ШААР ЧАЛДЫБАРЫ – орто кылымдарга таандык шаар калдыгы. Токмок ш-нан 15 км түштүкбатышында, Дөңарык айылынын чыгышында, Бурана суусунун өйүзүндөгү кеңири аянтта жайгашкан. Шаар урандысы сакталып калган архитектуралык мунара эстеликтин атынан шарттуу түрдө Бурана ш. деп илимге киргизилген. Жазма ж-а археол. булактардын негизинде шаар алгач араб саякатчысы Ал-Махдусинин (10-к.) жа М.Кашгаринин (12-к.) эмгектеринде эскертилген Баласагун ш. м-н салыштырышат.… Кененирээк »

Бурана-архитектурное наследие Кыргызстана

В 12 км к юго-западу от нынешнего г.Токмак расположено городище средневекового Баласагуна, столицы Караханидского каганата (940 — 1210 гг.). Караханидский каганат в Х-ХII веках являлся крупнейшим феодальным государством Центральной Азии. Первые Караханиды завоевали большую часть Восточного Туркестана, Центральный Тянь-Шань, Семиречье и Фергану. Столицей этого государства являлся город Баласагун, основанный в середине Х века в восточной части Чуйской долины.… Кененирээк »