Tag Archives: кошой

КОШОЙДУН БАТАСЫ

Абакеңиз эр Кошой,Дастарын (селде баш кийим) кыйгап чалынып,Жаратканга жалынып,Алакан жазды буркурап,Атпай журттун баарысы,Бата кылды чуркурап,Көп жыйылган өз ушул,Көпчүлүктүн көзүнчө,Кошойдун айткан сөзү ушул:Тилекти берсе бир Алла,Туулса мындан бир бала,Ургаачы болбой, эр болсун,Аюу болбой, шер болсун!Атышканын алсын деп,Күрөшкөнүн чалсын деп,Өлөңдүү жерди өрттөгөн,Өзүнөн пенде өтпөгөн.Тулаңдуу жерди тутантып,Туугандын баарын кубантып,Кара сууга кан куюп,Кайратын калк, эл туюп,Суу ордуна кан төгүп,Катылышкан душманын,Өгөөлөсүн темирдей,Акыры тууса… Кененирээк »