Tag Archives: Саринжи Бөкөй

«САРИНЖИ БӨКӨЙ» тууралуу

Кыргыздардын эпикалык чыгармаларында эпикалык жанр, анын чоң жана кенже түрлөрү маанилүү орунду ээлей тургандыгы белгилүү. Мына ошол эпикалык чыгармалар өздөрүнүн мазмунуна жараша мифтик, баатырдык жана социалдык-турмуш эпостору болуп классификациялануу оозеки адабиятыбызда кеңири тараган пикир. «Саринжи, Бөкөй» социалдык-турмуш эпосторунун түрүнө кирет.

«САРИНЖИ  –  БӨКӨЙ” ЭПОСУ

«САРИНЖИ  –  БӨКӨЙ”  –  социалдык турмуш эпосторунун түрүнө  кирет. Бул эпос эл акыны А. Үсөнбаевдин айтуусунда жазылып алынып, 1938-ж. биринчи жолу М. Элебаев редакциялаган варианты жарык көргөн ж-а эл арасына кеңири таралып кеткен. Ушул эле вариантта редакциялык тактоолор киргизилип, андан кийин «Эл адабияты” сериясынын 6 томунда  өйдөдө  көр-гөзүлгөн вариант жана  С. Конокбаевдин айтуусу боюнча  (А. Жайнакованын түзүүсүндө) дагы бир жолу жарыяланды. А.  Үсөнбаевдин варианты  үч жолу жарык көргөнүнүн… Кененирээк »