Tag Archives: тарыхый

ТАРЫХЫЙ ДООР

ТАРЫХЫЙ ДООР (Эпоха историческая) — бул тарыхтын объективдүү белгилердин негизинде айырмаланып турган узакка созулган ж-а сапаттык жактан өзгөчөлүү көрүнгөн мезгили. Т. д. бүткүл дүйнөлүк тарыхтын тигил же бул «кесимин» (учурун) коом өнүгүшүнүн ошол таптагы тенденциясына ылайык мүнөздөп турат. Ар бир тарыхый доордун объективдүү мазмунун аныктоо — аны конкреттүү анализге алуунун негизи болуп саналат. Т. д-дын чектери көпчүлүк учурда… Кененирээк »

ТАРЫХЫЙ ЖАНА ЛОГИКАЛЫК

ТАРЫХЫЙ ЖАНА ЛОГИКАЛЫК (историческое и логическое) — теориялык философиянын түшүнүктөрү. Философиянын тарыхында Т. ж-а Л-лык кубулуштардын өз ара алакасына Аристотель кайрылган. Анын окуусунда Т. ж-а Л-лык акыл м-н сезимдик кабыл алуулардын айкалышуу проблемасы катары берилген. Т. ж. Л-тын өз ара алакасынын проблемасына Г. В. Гегель, К. Маркс, А. Грамши, неопозитивисттер ж-а башкалар да кайрылышкан. Философиялык адабиятта Т. ж.… Кененирээк »

ТАРЫХЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ

ТАРЫХЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ — марксизмдин социалдык-философиялык теориясы. 20-к-дын ортосунан тартып К. Маркс, Ф. Энгельс, К. Каутский, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. Лабриола, А. Грамши ж. б. тарабынан иштелип чыккан. Т. м. коом ж-а анын тарыхы тууралуу бүтүндөй бир окуунун синоними болуп саналат: анткени анда коом тууралуу философиялык билимдердин дээрлик бардык компоненттери камтылган. Т. м-дин негизги идеясы материалдык… Кененирээк »

ТАРЫХЫЙ ЫРЛАР

Тарыхый ырлардын эң башкы темасы эл-жерди коргоо болуп эсептелет. Башкы каарман эл башына түшкөн кыйынчылыкты жан дүйнөсү менен кабыл алып «эр жигит эл четинде, жоо бетинде» деген адамдык милдетин абийирдүүлүк менен аткарат. Тарыхый ырларда мамлекеттин тарыхы чагылдырылып, ошол тарыхый окуяларга карата болгон элдин көз карашы берилет. Тарыхый адамдарга арналган ырларда ошол мезгилде болуп өткөн орчундуу окуялар, ошол тарыхый… Кененирээк »

«ЭР ЭШИМ» ТАРЫХЫЙ ПОЭМАСЫ

«ЭР ЭШИМ” – тарыхый поэма. Эпикалык чыгармада күчтүү душмандардын мизин кайтаруу үчүн эпикалык образдарды реалдуулуктун чегинен  өткөрө, алардан да күч кубаттуу кылып идеализациялоо тенденциясы  өкүм сүрүп келген. Мындай көрүнүш эл тарабынан кадыресе салттык түшүнүк катары кабыл алынып, эпикалык чыгарманын көркөм табияты м-н байланышкан. Эр Эшимдин калмактарга каршы жасаган баатырдык иштери да мына ошондой эпикалык чыгармалардын таламдарына баш ийдирилип, элди-жерди коргогон баатырдын даңазалуу иштери баян… Кененирээк »