СЫН АТООЧ  

Добавил | 02.08.2017
1.  Сын атооч сөз түркүмү жөнүндө жалпы түшүнүк.
2.  Сапаттык жана катыштык сын атоочтор.
3.  Сын атоочтун даражалары.
4.  Сын атоочтун түзүлүшү жана жасалышы.

 

Рефератты көчүрүү