ГЕНЕАЛОГИЯ

Добавил | 06.09.2017

ГЕНЕАЛОГИЯ — алгач адамдын пайда болушун аныктаган анын ата-тегинин, тукумунун тизмеси. Ал эми философияда генеалогия — бул социалдык- маданий көрүнүштөрдүн өзгөрүлбөстүгүн танган классикалык эмес ыкма Г. Ф. Ницше тарабынан киргизилип, кийин М. Фуко андан ары өнүктүргөн. Г. өзүнө адамдын реалдуу денелик көрүнүшүнүн белгилүү шарттарын камтыган конкреттүү себептердин көпчүлүгүн камтыйт. Ницше моралдын тарыхын сызыктуу өнүгүүнүн алкагында көрсөткөн анын бардык тарыхын пайдалуулукка алып барган утилитаристтик тенденцияга каршы чыккан. Ницшенин айтуусунда сөздөр өзүнүн маанисин өзүнө камтыбайт, каалоолор бир гана нукка багытталбайт, ал эми идеялар өзүнүн логикасын сактабайт. Тил м-н каалоолордун дүйнөсүнө кол салуу, күрөш, маскировка ж-а куулук тааныш. Г. окуялардын укмуштуулугун бир маанилүү натыйжасынан көз карандысыз түбөлүккө калтырат. Г. иш жүзүнө ашпаган же окуяга катышпаган элементтерди да таап чыгат. Ошондуктан, Г. майда-бараттардын бардыгын билүүнү, чыдамдуулукту талап кылат ж-а материалдын эбегейсиз көптүгүнө көз каранды. Г. бир түрдүү болуп көрүнгөн нерсенин гетерогендүүлүгүн таап, айкындайт. Натыйжада, Г. өзүн денеге бириктирет. Ницшенин айтуусунда Г. ролу моралдын, идалдардын, метафизикалык концепциялардын, эркиндиктин же аскеттик жашоонун концепцияларынын тарыхын жазуу эсептелет.