ДҮЙНӨГӨ БОЛГОН КӨЗ КАРАШ

Добавил | 06.09.2017

ДҮЙНӨГӨ БОЛГОН КӨЗ КАРАШ — дүйнө ж-дө ж-а андагы адамдардын орду ж-дө, адамдын аны курчап турган чындыкка ж-а өзүнө болгон мамилеси ж-дө көз караштардын системасы, ошондой эле ушул көз караштар м-н шартталган адамдардын негизги турмуштук ээлеген орду ж-а көрсөтмөлөрү, алардын ишенимдери, идеалдары, таанып билүү ж-а иш-аракет принциптери, дүйнөлүк багыттары. Д. б. к. к. — адамдын чындыкка болгон теориялык ж-а тажрыйбалык мамилелерин бирдикте карап дүйнөнү тажрыйбалык өздөштүрүү ыкмасы. Д. б. к. к-та маданият категорияларынын системасы — адамзат дүйнөсүнүн жалпыланган модели туюнтулат. Философия — Д. б. к. к-ты теориялык өнүктүрүүнүн формасы. Д. б. к. к-тын субъектиси катары жалпысынан коомдо таптар, социалдык топ ж-а жеке адам реалдуу чыгат. Д. б. к. к. коомдук ж-а жекече аң сезимдин ядросу болуп эсептелет. Д. б. к. к-тын негизги 3 тиби бар — турмуштук (тиричиликтик), диний ж-а философиялык. Турмуштук Д. б. к. к. жашоо-турмуштун шарттарынан ж-а муундан муунга өтүп келе жаткан адамдардын тажрыйбасынан түздөн түз келип чыгат. Ушул типтин категориалык түзүлүшүндө Д. б. к. к. дүйнө ж-а адам ж-дө сергек ой жүгүртүүнүн, салттуу көз караштардын көрүнүштөрү чагылдырылат. Диний Д. б. к. к. дүйнөнүн адекваттуу эмес картинасын берет, табияттан тышкаркы дүйнөлүк башталышты таануу м-н байланышкан ж-а көбүнчө эмоциялык-образдуу формада туюнтулат. Философиялык Д. б. к. к-та дүйнөнү рухий ж-а тажрыйбалык өздөштүрүүнүн көнүгүү-лөрү теориялык жактан жалпыланат. Жаратылыш ж-а коом ж-дө илимдердин жетишкендиктерине таянуу м-н философия дүйнөнүн жаңы категориялык моделин түзөт.