ТАПТАР

Добавил | 11.09.2017

ТАПТАР (Классы) — жалпы кызыкчылыктарга ж-а баалуулуктарга ээ коомдук, салыштырмалуу туруктуу социалдык топтор (мис., дыйкандар, жумушчулар, буржуазия, орто тап ж. б.). Таптар ж-а тартык күрөш тууралуу концепциялар Европада 19-к-да кеңири жайылтылган (Сен-Симон, О. Тьерри, Ф. Гизо ж. б.). К. Маркс м-н Ф. Энгельс таптардын болушун өндүрүштүн белгилүү бир ыкмалары менен байланыштырышкан ж-а таптар күрөшүн тарыхты кыймылдаткан күч деп эсептөө м-н пролетариатка буржуазияны күч м-н кулатып, тапсыз коомду курууга жөндөмдүү тарыхый миссияны таңуулашкан (кара: Марксизм, Социализм). Социологияда коомду таптарга ж-а социалдык топторго (курактык, экономикалык, кесиптик, статустук ж. б.) бөлүүнүн ар кандай критерийлери сунуш кылынган (кара: Социалдык стратификация, Катмар, Социалдык статус). Азыркы коомдо коомдук эмгектин бөлүнүшү, менчик мамилелери ж. б. факторлорго байланыштуу социалдык дифферен-циация м-н интеграция процесстеринде өз ара кызматташтык, атаандаштык же конфликттик мамилелерде болгон көп сандаган катмарлар м-н топтор пайда болушат; бул катмарлар м-н топтор жалпы жонунан демократиялык принциптердин негизинде жөнгө салынышат.