АЛБАРС

Добавил | 11.09.2017

АЛБАРС — сапаты эң жакшы болоттон жасалган өткүр кылыч. Эпостогу «ак албарс», «мизин болот чыгарган», «ак болоттон миз кылган», «уңгусу болот, учу курч» деген саптарга караганда баатырлардын кылычы жана башка жоо- жарактары курч темирден жасалгандыгы байкалат. Тараптар душмандын жаратын ырбатыш үчүн курал жасатып жатканда аны уунун кошулмасына сугарышкан. Эпосто А. кылыч жасалганда ушул касиеттер толугу менен сакталгандыгы айтылат. А. кылычтын айрым жасалгаланышы жана табияттын тыш кереметтери төмөнкүчө чагылдырылат:

Атадан калган курч кылыч,

Борумун чабып чыгарган,

Уй майына сугарган

Караңгыда суурса

Кызыл өрттөй кызарган…

Бетине алтын чаптырган,

Кылычынын сабы алтын

Кармай турган жери алтын.

А. ак албарс, ач албарс деп да аталган алты курчтун бири.

К. Айдаркулов