ГЕОГРАФИЯ

Добавил | 05.03.2020

ГЕОГРАФИЯ, саясий – татаал интеграциялык процесстерди жана проблемаларды политология, география, экономика,  тарых ж. б. бир катар илимдердин айкалышуусунда изилдөөчү, учурдагы география илиминин багыты. Азыркы учурда Г.  с-нын жалпы кабыл алынган аныктамасы жок. Ал изилдеген проблемалардын чөйрөсү гана жаңыдан такталууда  (көптөгөн социалдык-экономикалык факторлордун, баарыдан мурда өндүргүч күчтөрдүн жана өндүрүш мамилелеринин  географиялык өзгөчөлүктөрүнүн спецификалык айкалыштары менен шартталган. Коомдук саясий, аймактык уюмдардын  келип чыгуу жана өнүгүү мыйзамдары). Учурдагы өнүккөн өлкөлөрдө географиялык билимдин бул багыты ХХ к. 70–80-  ж. өзгөчө өргүүгө жетишкен. Г. с-нын проблемалары чагылдырылган «Геродот» (1976), «Политика Джиографии  Куотерли» (1982), «Политика Джиографи» (Кырг. «Жуграфия») (1985) журналдары басылып чыгууда. Биздин өлкөдө Г.  с. проблемалары 90-ж. өзгөчө актуалдуу болуп калды. Г. с. ыкмаларын коомдун алдында турган милдеттерди анализдөө  үчүн колдонуу жоопкерчиликтүү саясий чечимдерди кабыл алууда социалдык-экономикалык жаңылыштыктарды  жеңүүгө жардам берет.