САЯСИЙ ЭРКИНДИКТЕР

Добавил | 17.06.2022

САЯСИЙ ЭРКИНДИКТЕР – социалдык эркиндиктин (экономикалык, ыймандык, диндик ж. б. менен катар) түрү;  инсандын жана коомдун өзүнүн кызыкчылыгына жана максаттарына ылайык аракет кылуу жөндөмдүүлүгү жана  мүмкүндүгү. С. э. мыйзам тарабынан бекитилген, граждандардын саясий ишмердүүлүккө катышуу укугу жана  мүмкүндүктөр системасы катары чыгат. Бул – граждандык коомдун жана укуктук мамлекеттин негизги институту,  адамды саясий процесстин активдүү катышуучусу кылган демократтык түзүлүштүн атрибуту. С. э-дин чөйрөсү абдан  кеңири. Азыркы күндөгү демократиялык мамлекеттерде граждандар: шайлоого жана мамлекеттик бийликтин  органдарына шайланууга; өзүнүн эркин референдум, плебисцит ж. б. формалар аркылуу чагылдырууга; сөз, басма сөз,  чогулуш, митинг, демонстрация эркиндиктеринен пайдаланууга укуктуу. Граждандардын саясий партияларды жана  коомдук уюмдарды түзүү укугу жана алардын эркин ишмердүүлүгү зор мааниге ээ. С. э-дин катарына саясий жана  идеологиялык плюрализмди түзүүчүлөр катары граждандыкты, дүйнөгө болгон көз карашты, саясий позицияны тандоо  эркиндигин киргизүүгө болот. Коомдун деңгээлинде коомдук түзүлүштү, мамлекеттик жана улуттук суверендүүлүктү  тандоо жана коргоо эркиндиги аракеттенет. С. э-дин реалдуу болушу үчүн аларга ылайык келген экономикалык шарттар,  анын ичинен эркин эмгектин, чарба ишмердүүлүгүнүн стимулдаштырылышы керек. Бирок С. э-дин өзүлөрү да  адамдардын экономикалык керектөөлөрүн жана кызыкчылыктарын канаатандыруу үчүн зарыл. Алар коомдун жана  инсандын аң-сезимин жана интеллектуалдык потенциалын көз карандылыктан куткарып, куруу жана тарыхый прогресс  максатында коомдук энергияны көбөйтүүгө чыныгы мүмкүндүктөрдү түзүшөт. С. э. анда көп түрдүү керектөөлөрү жана  кызыкчылыктары бар чыгармачыл инсан катары адамдын маңызы гана эмес, ал тарабынан объективдүү зарылчылыктын  аңдалышынын даражасы да, канчалык толук чагылдырылса, ошончолук эффективдүүлүгү артат. Бул эки фактор тең  эркиндиктердин жана милдеттүүлүктөрдүн, граждандардын жоопкерчиликтеринин, практикалык аракеттеринин  биримдигин чагылдырат. Абсолюттук эркиндик жок, коомдо жашап коомго көз каранды болбоо мүмкүн эмес. Бийлик  структураларынын С. э-дин багытын коомдук тартипти, конституциялык түзүлүштү, демократияны сактоого багытталган  актылары туура. Бирок С. э-ди ишке ашырууда чектөөчү аракеттер мыйзамга ылайык, конституциянын чегинде гана  жүргүзүлүүсү керек. Тескери учурда коомдун демократтык негизинин бедели түшөт, анын саясий потенциалы начарлайт,  ар бир адамдын саясий кызыкчылыгына жана аракеттерине сокку урулат. Ал эми ар бир адамдын эркин өнүгүүсү  бардыгынын эркин өнүгүүсүнүн шарты жана өбөлгөсү болуп эсептелет.