КАҢГҮЙ (КАҢГЫ) МАМЛЕКЕТИ

Добавил | 01.08.2017
Сыр-Дарыянын ортоңку агымынан азыркы Талас өрөөнүнө жана Төмөнкү Чүйгө чейин кеңирсип жаткан аймакта б.з.ч. III к. акыры — б.з. V кылымдар ичинде Каңгы (Каңгүй) мамлекети жайгашкан. Албетте, бул өлкөнүн чек арасы ар кыл заманда чоңоюп же кичирейип тургандыгы маалым. Каңга, Каңгы, Каңкар, Каңгүй. Орто азиялык калктардын эң байыртадан булактарда эскерилген этникалык аталыштарынын бири  — Каңгы экендигин
билебиз. Байыркы чыгыш ирандык «Авеста» аттуу диний чыгармада «Канка», «каңга», «Кандиз» (канг кыштагы) сөздөрү топоним же этноним катары  учурайт (б.з.ч. I миң жылдыктын алгачкы жарымы).

Рефератты көчүрүү