«КЫРГЫЗ» ЭТНОНИМИНИН МААНИСИ

Добавил | 01.08.2017
Кыргыздардын теги. Кыргыздардын тарыхын башка түрк жана монгол элдеринин тарыхы сыяктуу эле терең изилдеп, өз кези үчүн мыкты билген окумуштуу  — академик В. В. Бартольд (1869—1930) төмөнкү баасын жазат: «Кыргыздар Орто Азиянын эң байыркы элдеринен болуп эсептелет. Орто Азияда жашап жаткан элдердин ичинен, азыркы убакта, сыягы өзүнүн аты тарыхта мынчалык эрте эскерилген бир дагы башка эл жок көрүнөт». Кыргыздардын теги жөнүндө сөз жүргөндө алардын түрк элдеринин бир бутагы экендиги тууралу жалпысынан шек жок. Айрым европалык окумуштуулардын кытай булактарындагы кыргыздардын сырткы өң-түспөлү тууралу үзүл-кесил кабарга негизденип, кыргыздарды түрктөшүп кеткен европа сымак элдердин урпактары катары божомолдогону да белгилүү.

 

Рефератты көчүрүү