Tag Archives: АРАКЕТ

ЫСЫККӨЛДӨГҮ КОКОН ЧЕПТЕРИН ТАЛКАЛОО АРАКЕТТЕРИ

19-к-дын 40-жылдарында кыргыздардын Кокон хандыгына каршы көзкаранды эместик үчүн кыймылы күчөп, Кыргызстандын түндүктүштүгүндөгү кеңири аймакты камтыган. Буга 1842-ж. ордодогу козголоң ж-а Мадалы хандын өлүмү оңтойлуу 277 шарт түзгөн. Анткени козголоң чыгарган феодалдык топтордун чыр-чатагы, бийлик талашкан ичара күрөштөрү хандыкты начарлаткан, Ордодогу окуяларга алагды болгон кокондук төрөлөр кыргыз элинин боштондук кыймылын тез арада басып коё алмак эмес ж-а ага… Кененирээк »

САЯСИЙ АРАКЕТ

САЯСИЙ АРАКЕТ – айрым адамдар же социалдык топтор тарабынан иш жүзөгө ашырылган идеологиялык акт. С. а.  саясий системаны жана анын институттарын бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө же аларды ыдыратып бузууга жана жоюуга  багытталат. Топтордун С. а-и таптык, аймактык жана корпоративдик болуп бөлүнөт. С. а. бардыгы белгилүү бир  социалдык топтун жана инсандын кызыкчылыктарын жана максаттарын ишке ашыруу үчүн жүргүзүлөт. Бул учурда … Кененирээк »

ӨЗ АРА АРАКЕТ

ӨЗ АРА АРАКЕТ (Взаимодействие) — адамдардын аң сезиминде объективдүү чындыктын предметтери м-н кубулуштарынын, ошондой эле ошол предметтер м-н кубулуштарды чагылдырган ой пикирдин жалпы, текши байланышын туюнткан философиялык түшүнүк. Ө. а. а. — түз же кыйыр, ички же сырткы байланышынын, мамилесинин бир түрүн билдирет. Дайыма кыймыл аракетте болгон материяны караганыбызда — деп белгилейт Ф. Энгельс, өзүнүн «жаратылыштын диалектикасы» аттуу… Кененирээк »