Tag Archives: башкаруу

САЯСИЙ БАШКАРУУ

САЯСИЙ БАШКАРУУ – саясаттын субъектисинин өз кызыкчылыктары үчүн саясий мамилелерге тийгизген  аракеттери жана таасирлери. Саясат коомдук турмуштун бардык жактарынын бирдиктүү туюндусу катары  чыккандыктан, С. б. аларга карата саясаттын, биринчилигинин көрүнүшү болуп, коомдук өнүгүүнүн экономикалык жана  руханий маселелеринин саясий чечимдерин камсыз кылат. Ушундан улам С. б. бийликти ишке ашыруучу катары чыгат.  С. б. жалаң эле мамлекеттик каражаттар аркылуу эмес,… Кененирээк »

ПРЕЗИДЕНТТИК БАШКАРУУ

ПРЕЗИДЕНТТИК БАШКАРУУ 1) Конституцияга ылайык өзүнчө алынган региондук администрациялык түзүлүштүн  өзүн-өзү башкаруу институттарынын ишмердигинин токтотулушу жана башкарууну президент тарабынан дайындалган,  ага баш ийип. отчет берип туруучу өкүлдөр тарабынан, акыркы каражаттар аркылуу ишке ашыруу; 2) Конституцияда    көрсөтүлгөндөй белгилүү бир мезгилге чейин демократиялык институттардын ишмердигин токтотууну өзүнө камтыган,  бүткүл мамлекеттин аймагында мамлекет башчысы – президентке өзгөчө полномочиелерди берүү. Эреже катары,… Кененирээк »

МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ

МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ – мамлекеттин милдеттерин жана функцияларын ишке ашырууга багытталган  мамлекеттик ишмердүүлүктүн формаларынын бири, мамлекеттик органдардын аткаруу ишмердүүлүгүндө  чагылдырылат. Саясий гана эмес, чарбалык жетекчиликти да алып жүрөт. М. б. органдарынын  ишмердүүлүгүнүн мазмуну мамлекеттин башкы милдет-тери жана негизги функциялары менен аныкталат. М. б.  мамлекеттик орган-дардын аткаруучу жана буйрук берүүчү ишмердүүлүктөрүнөн ку-ралат. М. б. органдары жогорулаган  сайын, буйрук берүү укуктары… Кененирээк »

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ

ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ – тийиштүү аймактагы жамааттардын мыйзамдын чегинде, өз  жоопкерчилиги алдында, элдин кызыкчылыгынан, анын тарыхый, маданий жана башка жергиликтүү салттарынан келип  чыккан маанидеги иштерди, өкүлчүлүк, аткаруучу органдары аркылуу жана граждандардын түздөн-түз катышуусу менен  башкаруудагы ишмердиги жана укугу. Өз алдынча башкаруу болгондо белгилүү бир аймактын жергиликтүү жамааттары  жана өзүнүн бийлик-укуктары бар шайланма органдары юридикалык статуска ээ болушат.… Кененирээк »

ГЕГЕМОНИЯ

ГЕГЕМОНИЯ (гр. hegemonia бийлөө, башкаруу) – гегомонизм – жеке көз караштын, саясий эрежелердин,  көрсөтмөлөрдүн, саясаттын башка бирөөлөргө таңууланышы. Г. башка бирөөгө карата саясий күчтөн, таптык,  мамлекеттик башкаруучулуктун, бийлөөчүлүктүн абалы. Г. бийлик эмес, ал таасир жана башкаруунун биригип, бийликти  жүргүзүүгө айлануусу. Г. түрлөрү: маданий, идеологиялык, саясий ж. б. Г-нын масштабы континенталдыктан тартып  тармактыкка чейин жетиши мүмкүн. Г. үчүн күрөш… Кененирээк »

УКУК КОРГОО ОРГАНДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ

Мыйзам тарабынан белгиленген укук тартибин бузган адамдарга карата мамлекеттик мажбурлоо чараларын колдонуу аркылуу калктын таламдарын ар кандай кол салуулардан коргоочу органдар укук коргоо органдары деп аталат.