Tag Archives: БУКАРА

БУКАРА

БУКАРА (арабча) – 1. Бир мамлекетке, уруулук бирикмеге же феодалдык төбөлгө {бек, болуш, бай-манап, хан, падыша)  караштуу эл, уруу же жеке адамдын аталышы. 2. Кедей-кембагал, жарды, колунда жок. Букарадан тың чыкса, манаптан  тилин тартпаган (Токтогул). 3. Бир урууга багынычтуу башка уруу же адам. Күтүп калсаң букара, Аргын, ногой эл мына  («Манас»). 4. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында Б. пролетариат… Кененирээк »