Tag Archives: граждандык

ГРАЖДАНДЫК УКУК ЖАНА ЭРКИНДИК

ГРАЖДАНДЫК УКУК ЖАНА ЭРКИНДИК – коомдун саясий, социалдык, маданий турмушуна катышууга  граждандардын конституциялык негиздеги статусу, дайыма БУУнун көзөмөлүндө турат. 1948-ж. 10-декабрда БУУнун  Генералдык Ассамблеясы «Адам укугунун жалпы декларациясын» кабыл алган. Бул укуктарга: инсанга кол тийгизбөө,  жеке, үй-бүлөлүк турмушуна кийлигишпөө ж. б. баштап, коомдук турмушка таасир көрсөтүү ж. б. кирет. 1976-ж. 3-  январында БУУда «Граждандык жана саясий укуктар жөнүндө… Кененирээк »

ГРАЖДАНДЫК СОГУШ

ГРАЖДАНДЫК СОГУШ – социалдык конфликтти чечүүнүн акыркы чегине жеткен курч формасы, бир мамлекеттин  чегиндеги улуттук группировкалардын, социалдык топтордун, таптардын ортосундагы бийлик үчүн уюштурулган күрөш.  Г. с. улуттук кризисти жеңүүнүн легитимдүү формалары жана каражаттарынын бардыгы сарпталып бүткөн учурда келип  чыгат. Тарыхта көптөгөн Г. с. белгилүү, анын ичинде династиялык, мис., Англиядагы Кызыл жана Ак розалар согушу  (XV к.). Анда Плантагенеттердин… Кененирээк »

ГРАЖДАНДЫК МИЛДЕТ

ГРАЖДАНДЫК МИЛДЕТ – конституция, укук актылар тарабынан бекитилген укуктук милдеттерди конкреттүү  өлкөнүн гражданинин сөзсүз түрдө аткаруусу. Г. м-ди алуу, ажыроо, эл аралык макулдашуу, мыйзам аркылуу  жүргүзүлөт. Г. м-тин өнүгүшү бир нече этапка бөлүнөт. Мис., Байыркы Кытайда баш ийүүчүлүк абалы аталган, байыркы  Грецияда Сократ – Г. м. бардык эркин граждандар үчүн ак иш деген. Кайра жаралуу доорунда Г. м.… Кененирээк »

ГРАЖДАНДЫК КООМ

ГРАЖДАНДЫК КООМ – 1) коомдун жашоо ишмердүүлүгүнүн экономикалык, саясий, социалдык жана руханий  чөйрөсүндө ыктыярдуу түрдө түзүлгөн мамлекеттик эмес структураларды камтыган, өнүгүүнүн белгилүү бир  тепкичиндеги адамдардын жалпылыгы; 2) мамлекеттик эмес – экономикалык, саясий, социалдык, үй-бүлөлүк, улуттук,  руханий, диндик, үрп-адаттык ж. б. мамилелердин жыйындысы; 3) эркин индивиддердин жана ишмердүүлүгү  мамлекеттик бийлик органдарынын кийлигишүүсүнөн мыйзам аркылуу корголгон, граждандардын ыктыярдуу түрдө  түзүлгөн… Кененирээк »

ГРАЖДАНДЫК ДЕМИЛГЕЛЕР

ГРАЖДАНДЫК ДЕМИЛГЕЛЕР – граждандардын өз укугун бийликтин кысымынан коргоо үчүн уюшулган локалдуу,  ишмердүүлүгү боюнча чектелген, коллективдүү уюштурмасы. Үй-жай, билим, транспорт, маданият, шаардын өнүгүүсү  ж. б. маселелер боюнча атайын түзүлөт. Негизинен буга киргендер тарабынан ыктыярдуу, ишеничи аркылуу иштер  24 www.bizdin.kg  жүргүзүлүп, ар кандай формалдуулуктарга жол жок. Составы өтө ар түрдүү (көбүнчө орто катмар). Мисалы, ФРГда бир  нече миң Г.… Кененирээк »

ГРАЖДАНДЫК БАШ ИЙБӨӨЧҮЛҮК

ГРАЖДАНДЫК БАШ ИЙБӨӨЧҮЛҮК термини америкалык ойчул жана жазуучу Г. Торо (1817–1862) тарабынан  «Граждандык баш ийбөөчүлүк» (1849) аттуу программалык эссесинде пайдаланылган. Г. б. и. алып жүрүү-чүлөр  тарабынан акыйкатсыз жана четтетүү керек деп каралган өкүм сүргөн тартипке, айрым мыйзамдарга, бул же тигил  саясий лидерлерге же бийликтер тарабынан жүргүзүлгөн официалдуу саясий акцияларга карата нааразычылыкты  чагылдыруу менен байланышкан индивидуалдык же массалык аракеттер.… Кененирээк »

1918-1920 жж. ГРАЖДАНДЫК СОГУШ

Келишпес мүнөзгө ээ болгон айыгышкан согуш 1918-ж. экинчи жарымынан башталып, 1920-ж. аягына чейин созулган. Бул согуш Түркстан аймагында, анын ичинде Кыргызстанда, эң эле катаал формада жүргүзүлүп, айрым бир өзгөчөлүктөр менен өткөн. 1918-ж. жайында империалисттик мамлекеттердин аракеттеринин натыйжасында граждандык согуш күч алат. Ак гвардиячылар менен бириккен Англиянын, Франциянын, АКШнын жана Япониянын куралдуу кучтөру Совет бийлигин кулатуу үчүн согуш аракеттерин ачык… Кененирээк »